DUYURULAR

Yabancı Bayraklı Ticari Yatlar Hakkında

15/10/2021 Cuma

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 13.10.2021 tarih ve 1771124 sayılı, Ek'te sunulan yazıda özetle;

28.07.2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7334 sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 29'uncu maddesine eklenen üçüncü fıkrası gereği, Türk karasularında turizm amaçlı faaliyet göstermek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin talep eden 39 metre ve üstü yabancı bayraklı ticari yat işletmelerine;

1-İzin belgesi talebinde bulunulan yatın tur programı ve ülkemizde faaliyette bulunacağı sürenin belirtildiği dilekçe, ekinde yata ait sigorta poliçesinin Türkçe tercümesi, yata ait sertifika, şirketin yetkilisi veya yetkili temsilcisine ilişkin belge veya yetki verilen kişiye ait yetki ve kimlik belgesi örnekleri ile en az 15 gün önce müracaat edilmesi,

2-İbraz edilen belgelerin uygun görülmesi durumunda "Bakanlık Makamı Oluru" ile aynı takvim yılı ile sınırlı olmak üzere izin verilmesi,

3-Bakanlık Makamı Olurunun alınmasını müteakip ülkemize giriş harcının ödendiğine ve sosyal ve teknik altyapıya katkı payının Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin dekontların gönderilmesi kaydıyla Bakanlıkça izin belgesinin düzenlenmesi,

4-2021 yılı için;

Boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan izne konu her gün için 20.000.-TL

Boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan izne konu her gün için 30.000.-TL

Boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan izne konu her gün için 40.000.-TL

sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı tahsil edilmesi,

5-Yatın izin alınan faaliyet süresine ilave süre talep edilmesi durumunda, bu talebin Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde, izin süresinin aynı takvim yılını aşmaması ve yatın mevcut belgelerinin geçerliliğini koruması kaydıyla dosyasında bulunan belgelerle işlem tesis edilmesi, hususlarının uygun görüldüğü belirtilmektedir.