DUYURULAR

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No : 4)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 9)

18/06/2020 Perşembe

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No : 4)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 9) 18 Haziran 2020 tarih ve 31159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No:4)'nin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına;

"1) İzinli gönderici: 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 76'ncı maddesi uyarınca transit rejime tabi eşyayı, hareket gümrük idaresine sunmaksızın sevk etmeye yetkilendirilmiş olan ve bu kapsamda yapılan işlemlerde transit beyanında bulunarak transit işlemlerden sorumlu olan kişiyi (rejim hak sahibi)" bent'i eklenmiştir.

Aynı Tebliğe 11'inci maddeden sonra gelmek üzere;

"İzinli gönderici yetkisine sahip firmalara kapsamlı teminatta indirim hakkı madde 11/A - (1) İzinli gönderici yetkisine sahip firmalara, teminat gümrük idaresine yapılacak başvuru üzerine 11'inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ortak koşulların sağlanması durumunda, aynı maddenin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan şartlar aranmaksızın üçüncü düzey kapsamlı teminat kullanıcısı olma hakkı tanınır. 11'inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan referans tutar ile kapsamlı teminat tutarı arasındaki farkı karşılayacak kadar öz kaynak bulunduğunun gösterilmesi koşulunun ikinci düzey için sağlanması halinde, bu firmalara ikinci düzey kapsamlı teminat kullanıcısı olma hakkı tanınır.

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılan başvurunun  yeni bir GRN tanımlamasını da içermesi durumunda, Yönetmeliğin 230'uncu maddesinde belirtilen genel koşulların sağlanması ve Yönetmeliğin 232'nci maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin teminat gümrük idaresine sunulması gerekir.

(3) Başvurunun yeni bir GRN tanımlamasını da içermesi durumunda, teminat mektubu aslı ve kefil tarafından teminat  mektubuna ilişkin olarak düzenlenen Ek-12'de yer alan zeyilname; başvurunun mevcut GRN'ler için yapılması durumunda ise kefil tarafından düzenlenen Ek-12'de yer alan zeyilname; banka teyit yazısı ve imza sahiplerine ait imza sirküleri ile birlikte doğrudan kefil tarafından teminat gümrük idaresine sunulur. Teminat gümrük idaresine sunulan teminat mektubu ve/veya zeyilnamenin usulüne uygun olarak düzenlendiğinin tespit edilmesini ve teminat gümrük idaresince kabul edilmesini müteakip kapsamlı teminat tutarı referans tutarın %30'una veya %50'sine eşit olacak şekilde referans tutar arttırılır. (Referans tutar, kapsamlı teminat tutarının 3,33 veya 2 katı olacak şekilde sisteme tanımlanır.)

(4) Üçüncü fıkra uyarınca indirimin tamamlandığı yılı takip eden takvim yılı sonuna kadar indirim tanımlanan GRN kapsamında gerçekleştirilen ihracat taşımalarının  en az %20'sinin izinli gönderici yetkisi kapsamında olmaması halinde kapsamlı teminat düzeyi üçüncü fıkra uygulamadan önceki teminat düzeyine düşürülür. Bu durumda izinli gönderici yetkisine sahip firmalar teminat düzeyinin düşürüldüğü tarihten iki yıl geçmedikçe bu madde kapsamında yeniden başvuruda bulunamazlar.

(5) İzinli gönderici yetkisinin geri alınması veya iptali durumunda, bu yetkiye istinaden sağlanan her bir GRN için kapsamlı teminat düzeyi üçüncü fıkra uygulanmadan önceki düzeye düşülür." maddesi eklenmiştir.

Tebliğin 25'inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna;

"Çok modlu taşımacılıkta süre sınırı, taşıma modları arasındaki geçiş süreleri de dikkate alınarak, Ek-13 te yer alan tablodaki azami sürelere on beş günü aşmayacak şekilde ilave süre eklenerek belirlenebilir." cümlesi eklenmiştir.

Tebliğin 27'nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna;

"Ortak transit rejimi kapsamındaki parsiyel taşımalarda son yüklemenin yapıldığı yer gümrük idaresince araçta bulunan tüm transit beyanlarına yeni mühür bilgilerinin kaydedilmesinin yanında kaşe de tatbik edilerek imzalanır." cümlesi eklenmiştir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/17629?fileName=728_1672_g_mr_k_genel_tebli_i_transit_rejimi_seri_no_4_nde_de_i_iklik_yap_lm.pdf