DUYURULAR

GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

20/11/2012 Salı

Sayın Üyeler,

17.11.2012 tarih ve 28470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'' aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121117-12.htm

MADDE 1 – 31/7/2002tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programlarını uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan 4 yıllık Denizcilik Anadolu Meslek Liseleri,  Denizcilik Anadolu Teknik Liselerinin denizcilik alanlarının gemi yönetimi dalı veya aynı müfredatı uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan yükseköğretim kurumlarının önlisans programlarından mezun olmak ve liman seferi dışında çalışan 500 GT’den büyük gemilerde, altı ayı köprü üstünde eğitim olmak üzere toplam on iki ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Liman başkanlıklarınca yapılan inceleme sonucu, durumları gemiadamları sınavlarına girmeye uygun olanlara "gemiadamları sınavları kimlik belgesi" (EK-4) düzenlenerek verilir. Liman başkanlıkları, planlanarak duyurusu yapılmış gemiadamları sınavlarından en az üç gün önce "gemiadamları sınavlarına girecek gemiadamları çizelge"sini (EK-5), her yeterlik grubu için ayrı ayrı tanzim ederek, sınava gireceklerin üçer adet fotoğrafları ile birlikte GASM’a gönderir. Sınavı başaramayıp bütünlemeye kalan gemiadamları, daha sonraki sınav dönemlerinde GASM’a yalnızca bir dilekçe (EK-6) vererek başvurularını yenilerler.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Gemiadamı, sicil limanı kaydını, sadece bir kez olmak üzere başka bir limana nakledebilir.”

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bulundukları yeterlik belgesi ile iki yıl deniz hizmeti ibraz etmek ve KPDS’den veya ÜDS’den en az 60 puan almak veya ulusal veya uluslararası geçerliği bulunan bir sınavdan buna denk puan almış olmak şartıyla;”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11 – 1/7/2013tarihine kadar, vardiya zabitliğinden 1. zabitliğe, 1. zabitlikten kaptanlığa, uzakyol vardiya zabitliğinden uzakyol 1. zabitliğine, uzakyol 1.zabitlikten uzakyol kaptanlığına, makine zabitliğinden 2. makinistliğe, 2. makinistlikten başmakinistliğe, uzakyol vardiya mühendisliği/makinistliğinden uzakyol 2. mühendisliği/makinistliğine, uzakyol 2. mühendislik/makinistlikten uzakyol başmühendis/makinistliğe yükselmek için bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirerek başvuruda bulunan gemiadamlarından, yeterlik yükseltmeleri için gerekli deniz hizmeti 24 aydır.”

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 14 üncü madde eklenmiştir.

“Gemiadamı yeterlik belgesi alınmasına ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 14 – 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında Deniz Harp Okulundan mezun veya mezun olmadan ayrılanlar ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan gemiadamı yeterlik belgesini ilk kez alacak olanlara bu Yönetmeliğin 23/8/2012 tarihinden önceki hükümleri uygulanır. Daha sonraki yeterlik yükselmeleri için bu Yönetmeliğin eğitim, sınav ve deniz hizmeti ile ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 7 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 –Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.