DUYURULAR

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Talimatı Hakkında

13/05/2020 Çarşamba

 

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Talimatı'nın;

Maddesinin (d) bendindeki, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü ibaresinin Denizcilik Genel Müdürlüğü olarak değiştirildiği,

Maddesinin (i) bendindeki Klas Kuruluşu tanımının, 18/01/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği"nde tanımlanan Yetkilendirilmiş Kuruluş ve Tanınmış Kuruluşu olarak değiştirildiği, yine klas kuruluşu tanımının son satırında geçen "Bakanlık tarafından" ibaresinin kaldırıldığı,

Maddesinin (4) No.lu bendinin, "Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 5 inci alt bendi kapsamındaki köprüüstü teçhizatlarından Otomatik Tanımlama Sistemi, Sefer Veri Kaydedici ve Parakete cihazlarının arızalarının tespiti ve gemi tarafından bildirimi hallerinde Komisyon kurulmadan yalnız kılavuz kaptan alarak, (b) bendinin diğer alt bentlerinde belirtilen teknik yeterliklerin kaybedildiği durumlarda ise Komisyon kurulmadan, kılavuz kaptan ve/veya uygun tonajda Römorkör/Römorkörler alarak, TBGTH Merkezince ve ilgili liman başkanlığının bilgisi dahilinde geminin geçişi sağlanır." şeklinde değiştirildiği,

Maddesine, "e) Hem fuel  ve diesel oil hem de LNG'yi yakıt  olarak kullanabilen  (dual powered) gemiler üzerlerinde  yakıt olarak bulunan  LNG miktarını SP1 raporlarında bildirecekler  ve Boğaz geçişlerini kılavuz kaptanlık  ve bu Talimatın 14 uncu maddesi hükümleri gereği  alacakları römorkör refakatine 30 ton eklenerek yapacaklardır , 14 üncü maddede tanımlanmayan gemiler ise Boğaz geçişlerini gündüz , kılavuz kaptanla ve en az 30 ton çekme gücü olan römorkör refakati alarak yapacaklardır" şeklinde yeni madde ilave edildiği,

-Konu Uygulama Talimatının Ek1 /SP1 formunun X maddesine ; Yağ, yakıt miktarlarına LNG kelimesi de eklenerek ; Gemide bulunan Yağ/Yakıt/LNG olarak revize edildiği,

şeklinde değişikliklerin yapıldığı görülmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/17456?fileName=589_1420_t_rk_bo_azlar_deniz_trafik_d_zeni_y_netmeli_i_uygulama_talimat_hk.pdf