UĞRAKLI GEMİLER

A.SAĞLIK RESMİ

 Ticari gemilerin Sağlık Resmi hesaplaması aşağıda gösterilmiştir.

 

  Net Ton X 1,52 TL   (2020 yılı için)

 

 Yabancı ülkelerden gelen gemiler serbest pratika işlemi sonucunda uğradığı ilk Türk limanında; her net ton üzerinden tahakkuk eden serbest gemi sağlık resmini öderler.

 

 Yabancı ülkelerden gelen her gemi, ödemesi gereken serbest gemi sağlık resmi tutarını, serbest pratika işlemi sonrasında temas ettikleri ilk Türk limanına giriş yaptığı günden itibaren en geç üç iş günü içinde ilgili hesaba öder.

 

SAĞLIK RESMİNDEN MUAF GEMİLER

1.  Harp Gemileri,

2. Resmi ziyarette bulunan gemiler,

3. Hava muhalefeti, manine arızası, kaza ve yangın gibi mucbir sebeplerle Türk limanlarına giren ve orada ticarete girmeyen gemiler,

4. 50 net tona kadar olan gemiler, ( 50 net ton dâhil)

5. Çarpma, yanma ve batma gibi sebeplerle ticari iş görme niteliğini kaybetmiş olup çekilerek götürülen gemiler, bu durumlarını Türk resmi makamlarından alacakları belgelerle ispatladıkları takdirde,

Gemi Sağlık Resmi alınmaz.

 

( Kaynak: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Web Sayfası ) 

 

B.FENER ÜCRETİ

 

Yabancı Bayraklı Ticaret Gemileri için

Ücret Tipi

Beher 800 Net Tona kadar

ABD Doları

Beher 800 Net Tondan yukarı

ABD Doları

a – Çanakkale Boğazı giriş

0,216

0,108

b – Çanakkale Boğazı çıkış

0,216

0,108

c – İstanbul Boğazı giriş

0,216

0,108

d – istanbul Boğazı çıkış

0,216

0,108

e – Liman giriş

0,192

0,096

f  – Liman çıkış

0,192

0,096

 

TAHLİSİYE ÜCRETİ

 

Ücret Tipi

Beher Net Ton ABD Doları

a – İstanbul Boğazı giriş

0,108

b – İstanbul Boğazı çıkış

0,108

 

 

FENER VE TAHLİSİYE ÜCRETİNDEN MUAF GEMİLER

 

1. 30 Net Register tona kadar (30 N.T. hariç) olan yabancı bayraklı gemiler.

2. 100 NT’ ye kadar (100 NT hariç) Türk Bayraklı gemiler.

3. 300 NT’ ye kadar (300 NT hariç) Türk Bayraklı balıkçı ve sünger gemileri.

4. Harp gemileri, flandra taşıyan gemiler ile bilimsel araştırma ve okul gemileri.

5. Gemi sayılmayan yüzer havuz benzerleri.

6. Liman sınırları içinde çalışan ve yıllık ücrete tabi olan gemilerin çektikleri deniz vasıtaları.

7.Liman giriş ücreti ödenen gemilerin, giriş seferine ait aynı liman içinde yer değiştirmeleri veya yükleme, boşaltma süresince aynı liman içinde diğer rıhtımlara giriş-çıkış yapma halleri.

8. Bocalama, kaza, arıza sebepleriyle limanlara ve tersanelere sığınan, uğrayan veya yeni inşa edilen ayrıca, her türlü tamir - bakım için tersaneye giren, bu meyanda da hiçbir ticari işlemde bulunmadığını ilgili resmi mercilerden alınacak belgelerle tevsik edilen gemiler sadece liman ücretinden muaf tutulacaktır.

9. Bocalama, arıza ve kaza nedeniyle transitlik vasfını kaybeden gemiler liman ücretinden muaf olup, bu gemiler için sadece tarife farkı ödenir.

10.Muafiyet tonunun üstünde bulunan gemilerin ücretleri net tonunun tamamı üzerinden hesaplanır.

11.Kötü hava koşullarından dolayı boğazlardan içeri girmek zorunda kalan veya limanlara sığınan gemiler, ilgili mercilerden izin almak kaydıyla ve bu durumlarını resmi mercilerden belgeleri ibraz etmek şartı ile boğaz ve liman ücretlerinden muaf tutulacaktır.

 

(Kaynak: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sayfası) 

 

C.LİMAN RÜSUMU

 

LİMAN RÜSUMU (Yola Elverişlilik Belgesi Harcı) ( 2020 yılı için)

 

  11 -  150 NT

  66,60 TL

151 -  500 NT

  113,30 TL

501- 3000 NT

230,50 TL

3001 NT' den sonraki NT için

288,00TL

 

10 NT’ a kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

D.KILAVUZLUK BARINMA PALAMAR BEKLEME ÜCRETLERİ

 

BARINMA HİZMETİ: (İşgal – Fuzuli İşgal)

    A-  Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ nin İstanbul Sarayburnu – Kuruçeşme Rıhtımları Tarifesi:

 

Tarifenin Kapsamı:

Bu Tarife, Kuruluşa ait Rıhtım, İskele ve Mendireklere rampa (aborda) veya kıçtankara eden veya şamandıralara bağlayan veyahut mendirek içinde demirleyen veya mendirek içinde başkalarına ait rıhtım ve iskelelere yanaşan şamandıralara bağlayan gemilerin buralarda barınma hizmetlerini kapsar.

 

Hizmetlerin Tanımı:

            a) İşgal: Gemilerin Tarifenin kapsamında belirtilen yerlerde hizmetin devamı süresince barınmalarını,

            b)  Fuzuli İşgal: Gemilerin, Tarifenin kapsamında belirtilen yerleri hizmetin bitiminden soma veya İşletmenin izni olmaksızın fuzuli olarak işgal etmelerini ifade eder.

 

a)   İşgal Hizmetine İlişkin Esaslar:

Ücretler, gemilerin, Kuruluşa veya mendirek içindeki başkalarına ait rıhtım, iskele, şamandıra veya demirleme yerlerinde işleri bitinceye kadar barınmaları hizmetine karşılık alınacak ücretleri kapsar.

Ücretler, gemilerin kapsamda belirtilen barınma yerlerinde kaldıkları beher gün / GT ve kesri başına alınır.

 

Geminin bağlandığı veya demirlediği gün ile buralardan ayrıldığı gün tam gün sayılır.

 

Barınma (işgal) ücretinin alındığı rıhtımlarda; makinesiz deniz vasıtasının (şatın)su derinliğinin yetersizliği nedeni ile, gemilerin rıhtımlara yanaşmasını sağlamaya yönelik kullanılmak üzere talep edilmesi halinde; deniz vasıtası başına gün ve adet bazında 1.750,00 TL  maktu ücret alınır.

 

b)  Fuzuli İşgale İlişkin Esaslar:

 

Gemilerin kapsamda belirtilen barınma yerlerini;

İşleri bittiği veya İşletmece kendilerine ayrılmış olan yerlere gitmeleri veya yer değiştirmeleri bildirildiği ve Liman Başkanlığı tarafından kalkış ordinosu verildiği halde, ordinonun verilişinden itibaren 3 saat içinde terk etmemeleri, (ancak, İşletme yetkililerince gemi kalkış saatinden önce gemi acentesinden yazılı teyit alınmak suretiyle, eğer aynı rıhtıma Liman Başkanlığı tarafından tertip edilmiş gemi yok ise, barınma hizmeti (işgal) olarak değerlendirilir.)

 

İşletmenin izni olmadan işgal etmeleri,

 

İşgal ettikleri halde posta talep etmemeleri (ancak, şift çalışmalarından doğan fuzuli işgal tahakkuklarında, şift çalışmalarının İşletmece yapılmadığı devrede fuzuli işgal ücreti alınmaz)

 

İş sahibine ait mekanik vasıta ve tesislerle yükleme-boşaltma yapan gemilerin rıhtım ve iskelelere yanaşmalarını müteakip iki saat içerisinde çalışmaya başlamamaları durumunda beher saat ve kesri başına alınacak ücretleri kapsar.

 

Gemiye Liman Başkanlığı’ nca hava muhalefetinden dolayı ayrılma izni verilmediği takdirde fuzuli işgal ücreti alınmaz.

 

Türk Bayraklı Okul ve Harp gemileri ile yük ve yolcu alıp vermemek koşuluyla kamu hizmetlerinde kullanılan deniz araçlarının kendilerine ayrılan yerlerde barınmaları halinde işgal ve fuzuli işgal ücreti alınmaz.

 

Mendirekler içinde başkalarına ait rıhtım ve iskelelere rampa (aborda) veya kıçtankara eden gemilerden, buraları terk edinceye kadar yalnızca barınma (işgal) ücreti alınır.

 

Esas Ücretler Tarifesi ( İŞGAL-FUZULİ İŞGAL)

LİMAN FAALİYETİ

AÇIKLAMA

ÜCRET

(TÜRK LİRASI)

GEMİLER

Kruvaziyer yolcu gemileri için, (Gemi GT X 0,11TL X Gün)

0,11

FUZULİ İŞGAL

Liman Başkanlığı’ nın kalkış ordinosu verdiği saatten itibaren 1 saat sonrası uygulanacak

(GT/100 X 16,80 X Saat)

16,80

     

 


 

(Kaynak: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. tarifesi)

 

B-  TCDD Liman İşletmelerinin Haydarpaşa – İzmir Limanları Tarifesi:

 

Tarifenin Kapsamı

Bu tarife; Kuruluşa ait rıhtım, iskele ve mendireklere rampa (aborda) veya kıçtankara eden veya şamandıralara bağlanan veyahut ta mendirek içinde demirleyen veya mendirek içinde başkalarına ait rıhtım ve iskelelere yanaşan, şamandıralara bağlanan gemilerin veya lash layterlerin buralarda barınma hizmetlerini kapsar.

 

Hizmetlerin Tanımı

                a)   İşgal: Gemilerin veya Lash Layterlerin kapsamda belirtilen yerlerde hizmetin devamı müddetince barınmalarını;  Rıhtımların müsait olması halinde, limana yükleme/boşaltma yapmaksızın barınma amacıyla yanaşan gemilerin barınmalarını,

 

                b) Fuzuli İşgal:  Gemilerin veya Lash Layterlerin kapsamda belirtilen yerleri hizmetin bitiminden sonra veya İşletmenin izni olmaksızın fuzuli olarak işgal etmelerini ifade eder.

 

İşgal Hizmetine İlişkin Esaslar:

Ücretler, gemilerin ve lash layterlerin Kuruluşa veya mendirek içinde başkalarına ait rıhtım, iskele, şamandıra veya demirleme yerlerinde işleri bitinceye kadar barınmaları hizmetine karşılık alınacak ücretleri kapsar.

 

Ücretler, gemilerin veya lash layterlerin kapsamda belirtilen barınma yerlerinde kaldıkları beher gün için 1000 GT ve kesri başına alınır.

 

Geminin veya lash layterlerin bağlandığı veya demirlendiği gün ile buralardan ayrıldığı gün, tam gün sayılır.

 

Geminin veya lash layterlerin barınma yeri değiştirildiği takdirde, tüm barınma süresi için yüksek ücret ihtiva eden barınma ücreti uygulanır.

 

Gemiye veya lash layterlerine verilecek hizmeti kolaylaştırmak amacıyla veya rıhtımda su derinliğinin yetersizliği sebebiyle veyahut ta herhangi bir nedenden dolayı deniz vasıtası kullanılmasının talep edilmesi ve bu talebin İşletmece kabul edilmesi halinde, işgal ücreti % 100 ilaveli olarak alınır. (Bu durumda deniz vasıtası için ücret alınmaz.)

 

Barınma yerlerinde bulunan bir geminin veya lash layterin bordasına yanaşan bir başka gemiden, yanaşılan geminin veya lash layterin bulunduğu barınma yeri göz önünde tutularak ücret alınır.

 

Barınma görevi yapmak üzere inşa edilen daimi mahiyetteki sabit ve yüzer tesisler de barınma yeri sayılır.

 

Fuzuli İşgale İlişkin Esaslar:

Ücretler; gemilerin veya lash layterlerin kapsamda belirtilen barınma yerlerini;

 

İşletmenin izni olmadan işgal etmeleri, işleri bittiği veya işletmece kendilerine ayrılmış olan yerlere gitmeleri veya yer değiştirmeleri bildirildiği halde, 3 saat içinde terk etmemeleri,

İşgal ettikleri halde, posta talep etmemeleri, (Ancak şift çalışmalarından doğan fuzuli işgal tahakkuklarında, İşletmece şift çalışmalarının yapılmadığı devrede fuzuli işgal ücreti alınmaz.)

 

Gemilerin işinin bitiminden itibaren tanınan 3 saatlik süre içinde, gemi kaptan ve acentesince tatlı su veya ihrakiye talebinde bulunulması halinde, bu süreyi aşmaları,

 

Sahiplerine ait mekanik vasıta ve tesislerle yükleme/boşaltma yapan gemilerin, bu vasıta ve tesislerin hazırlanması için hizmete başlamadan evvel 2 saatlik bir süre sonunda, yükleme /boşaltma yapmaksızın rıhtımda kalmaları,

 

durumunda, beher saat ve kesri başına alınacak ücretleri kapsar.

 

Gemiye, hava muhalefetinden dolayı Liman Başkanlığı veya İşletmece ayrılma izni verilmediği takdirde, fuzuli işgal ücreti alınmaz.

 

Kılavuz ve römorkör almak zorunda olan gemilere, İşletmenin imkânlarının elvermemesi nedeniyle iş talebine uygun saatte hizmet verilememesi halinde, geminin bekletildiği süreler için fuzuli işgal ücreti alınmaz.

 

Türk Bayraklı okul ve harp gemileri ile yük ve yolcu alıp vermemek koşuluyla, kamu hizmetlerinde kullanılan deniz araçlarının kendilerine ayrılan yerlerde barınmaları halinde, işgal ve fuzuli işgal ücreti alınmaz.

 

Mendirekler içinde başkalarına ait rıhtım ve iskelelere rampa (aborda) veya kıçtankara eden gemilerden, buraları terk edinceye kadar yalnızca barınma (işgal) ücreti alınır.

 

Lash Layterlerin Barınma Hizmeti

 

Ana gemiden, denize bırakılan lash layterin tekrar ana gemiye yükletilinceye kadar kapsamdaki yerlerde kaldığı beher gün ve kesri için;

 

                500 ton'a kadar                                     38,50 TL

                501 ton'dan yukarı                                45,50 TL

                1001 ton'dan yukarı                                  70 TL

 

       Esas Ücret Tablosu:                                                                                                                                                                                                                                                                                      1000GT/GÜN/TL

Geminin GT’ u

    Diğer Tüm Gemiler

(35+35)

FUZULİ İŞGAL

(3500 GT/SAAT)

70+70

     0 –  3500 GRT gemiler

35

70

   3501- 2000 GRT gemiler

70

140

2001 –  3000 GRT gemiler

105

210

3001 –  4000 GRT gemiler

140

280

4001 –  5000 GRT gemiler

175

350

5001 –  6000 GRT gemiler

210

420

6001 –  7000 GRT gemiler

245

490

7001 –  8000 GRT gemiler

280

560

8001 –  9000 GRT gemiler

315

630


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

(Kaynak: TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi)

 

KILAVUZLUK VE RÖMORKÖR HİZMETLERİ:

    (İstanbul Limanı, Çanakkale Limanı, Gelibolu Limanı, İzmir Limanı ve Marmara Denizi geçişleri)

 

Kılavuzluk Hizmetleri Esas Ücret Tablosu: (ABD Doları / GT)

YOLCU GEMİLERİ FERİBOTLAR RO-RO GEMİLERİ CAR CARRİER GEMİLERİ

KONTEYNER GEMİLERİ

DİĞER YÜK GEMİLERİ

0-1000

+1000

0 - 1000

+1000

0-1000

+1000

100

40

135

60

165

70

Tablo:1

Kılavuz Bekleme Ücreti: beher saat ve kesri için 120 USD, Yukarıdaki ücretlere kılavuz servis botu dahildir.

Römorkör Hizmetleri Esas Ücret Tablosu: (ABD Doları / GT)

YOLCU GEMİLERİ FERİBOTLAR RO-RO GEMİLERİ CAR CARRİER GEMİLERİ

KONTEYNER GEMİLERİ

DİĞER YÜK GEMİLERİ

0-1000

+1000

0 - 1000

+1000

0-3000

+1000

160

30

230

45

270

50

Tablo:2

 

Tablo 1 ve 2 kapsamındaki gemi tipi;  Klas Sertifikalarında çok amaçlı olarak kullanıldığı belirlenen gemilerle ilgili, ücret uygulamaya esas gemi tipinin tespitinde gemi ağırlıklı yükü esas alınır.

 

Tanımlar:

Kılavuzluk Hizmeti: Gemilere kılavuz kaptan ve servis motoru ile verilen hizmeti

Römorkaj Hizmeti: Limanda geminin yanında bulunma ve gereğinde çekilmesi /itilmesi hizmeti

 

Kılavuz ve Römorkör Hizmetlerine İlişkin Esaslar:

Yukarıdaki tabloda gösterilen ücretler esas ücretler olup, tarifenin uygulanışında tarife hükümleri ile esas ücretleri gösterir tablolar bir bütün teşkil eder. İlaveli veya indirimli ücret uygulanması esas ücretler üzerinden yapılır ve tarife üzerinden yapılacak hesaplamalarda ilave ve indirimler esas ücreti değiştirmez.

 

Bir hizmet için birden fazla indirim öngörülmüş ise; indirimlerden yalnızca en yüksek olanı uygulanır. Yine bir hizmet için birden fazla aynı oranda indirim öngörülmüş ise; yalnızca biri uygulanır. Ancak; bir hizmet için hem ilave hem de indirim uygulanması halinde ilave ve indirim oranları arasındaki (+;-) fark esas ücrete uygulanır.

 

Hizmetlerin 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkında kanunda belirtilen günlere rastlaması halinde esas ücretler; liman hizmetlerinde Cumartesi günü saat: 13:00’ den itibaren tatbik edilen tatil uygulaması hariç, %50 ilaveli olarak alınır.

 

Tehlikeli yük taşıyan tankerler ile IMDG kod sınıf 1 ve 7 yükleri taşıyan gemilere verilecek kılavuzluk, römorkör ve palamar hizmet esas ücretleri %30, açık denizde akaryakıt depolamak amacıyla konuşlandırılan antrepo gemilerine limbo yapan tehlikeli madde yüklü veya tehlikeli maddeden arındırılmamış tankerlere verilecek, kılavuzluk ve römorkör hizmet esas ücretleri ise %50 ilaveli olarak alınır.

 

IMDG kod Sınıf 2-5.1-5.2 ve 6.2 yükleri taşıyan tanker dışındaki diğer gemilere verilecek kılavuzluk, römorkör ve palamar hizmet esas ücretleri ilaveli olarak alınır.

 

Hizmete başlanmadan önce 24 saat içinde alınmış Gasfree Sertifikası bulunması halinde tarife esas ücretleri uygulanır.

 

İstanbul Limanında: Karaköy,Salıpazarı, Haydarpaşa, Sarayburnu, Dolmabahçe şamandıra ve demir mahalli ile Haliç'te verilen kılavuzluk hizmetlerine Tablo:1, römorkör hizmetlerine ise Tablo 2 deki esas ücretler uygulanır. İstanbul Liman hudutları içindeki diğer rıhtım, iskele ve tesislerde (Zeyport hariç) ise esas ücret 0 ilaveli olarak alınır.

 

Diğer Limanlarda: İç ve Orta Limanda verilen kılavuzluk hizmetlerine Tablo 1, römorkör hizmetlerine ise Tablo 2deki esas ücretler uygulanır. Bu limanların dış liman sahalarında verilen hizmetler için esas ücretler 0 ilaveli olarak alınır.

 

Kılavuz ve Römorkör Alma Zorunluluğu:

Gemilerin uymakla yükümlü oldukları Kılavuz /Römorkör alma ve muafiyet oranları, Liman Tüzük Yönetmelikleri ile belirlenir.

 

Türk Bayraklı Okul, Harp ve Araştırma Gemileri: Türk Bayraklı okul, askeri gemiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait araştırma gemilerine kılavuzluk ve palamar hizmeti verilse dahi ücret alınmaz.

 

(Kaynak: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kılavuz, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi)

 

BEKLEME ÜCRETİ:

 

DENİZ VASITALARI KİRALAMA ESAS ÜCRET TABLOSU

Vasıtanın Gücü (TBP)

Planlı Refakat ve Kiralamalar İçin Beher Saat ve Kesri İçin

ABD Doları

Plansız Refakat ve Kiralamalar İçin Beher Saat ve Kesri İçin

ABD Doları

  0 -    9,9 Tona kadar

300

450

10 – 19,9 Tona kadar

400

600

20 – 39,9 Tona kadar

800

1200

40 – 59,9 Tona kadar

1200

1800

60 – 79,9 Tona kadar

1600

2400

80 – Ton ve üzeri

2200

3300

100 Ton ve üzeri

3800

5700

 

Tablo: 3

Bekleme ücreti esas ücretin yarısıdır. Kılavuz botunun amacı dışında kullanılması halinde beher saat ve kesri başına 300 ABD Doları alınır.

ERV NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi için vaki olacak özel amaçlı kiralama talepleri; tarife dışında ayrıca değerlendirilir.

 

Bekleme Ücreti: Kuruluştan kaynaklanmayan bir nedenle hizmetin bekletilmesi ve bekleme sonunda hizmetin gecikme ile yapılması halinde:

                a)Kılavuzluk hizmetlerinde yapılan hizmetin esas ücreti ve ayrıca bekleme ücreti alınır.

                b)Römorkör hizmetinde de yapılan hizmetin esas ücreti ve ayrıca bekleme süresi kadar Tablo:  3 deki bekleme ücreti alınır.

 

Kuruluştan kaynaklanmayan bir nedenle hizmetin bekletilmesi ve bekleme sonunda hizmetin yapılmaması halinde:

                a) Kılavuzluk hizmetine ait esas ücretin %50 si ile bekleme ücretinin tamamı alınır.

                b) Römorkör hizmetinde esas ücret tablosundaki ücretlerin %50 'si ve ayrıca Tablo: 3 deki bekleme ücreti alınır.

 

Bir saate kadar beklemelerden bekleme ücreti alınmaz. Bir saati aşan beklemelerde tüm bekleme süresi için ücret alınır. Kuruluş, kılavuzluk ve römorkör hizmetlerine verdiği vasıta ve personeli 1 saatten fazla bekletip bekletmemeye ve bekleme süresi içinde başka hizmet taleplerini yerine getirmeye yetkilidir.

 

Başlayan hizmetlerde hizmetin mücbir sebeplerle (hava muhalefeti gibi) yapılamaması halinde sadece esas ücret tablosundaki ücretlerin %50 si alınır.

 

(Kaynak: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kılavuz, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi)

 

 PALAMAR HİZMETİ:

    A-  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Tarifesi:

 

  Palamar Hizmetleri Esas Ücret Tablosu: (ABD Doları / GT)

TÜM DİĞER GEMİLER

0 – 1000

+1000

30

15

 

 

 

 

Palamar hizmeti, gemilerin rıhtımlara bağlanması ve çözülmesinde tek bir sefer için alınır. Kalkışta ikinci sefer için alınmaz.

 

     B-  TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi:

Palamar Hizmetleri Esas Ücret Tablosu:(TÜRK LİRASI / Bağlama – Çözme)

GEMİNİN GT’ si

DİĞER TÜM GEMİLER

(94,50+49)

       0 –   1000

94,50

 1001 –  2000

143,50

 2001 –  3000

192,50

 3001 –  4000

241,50

 4001 –  5000

290,50

 5001 –  6000

339,50

 6001 –  7000

388,50

 7001 –  8000

437,50

 8001 –  9000

486,50

 9001 – 10000

535,50

 

 

1-  Yılbaşı, Dini ve Milli Bayramlar ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yukarıdaki ücretler %50 ilaveli olarak alınır.

 

2-   Tabloda belirtilen ücretler, bağlama ve çözme için tek olarak alınır.

 

3-  Akaryakıt ve diğer patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı eşya taşıyan ve gasfree yapmamış tankerlerin palamar hizmeti ücreti  %30 ilaveli alınır.

 

4-   80.000 GT’ den daha büyük gemiler için 80.000 GT ücretleri uygulanır.

 

5-   Tablodaki GT’ ler, harp gemileri için deplasman ton olarak uygulanır.

 

E.ACENTELİK VE KORUYUCU ACENTELİK ÜCRETLERİ

 

ACENTELİK HİZMETLERİ

    (10.3.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete Tarife No: 1’ e göre uygulanması zorunludur.)

 

             LİMAN VE / VEYA KARASULARINDAKİ GEMİLER İÇİN

 

Geminin Net Tonilatosu

Her uğrama  için baz ücret

EURO

       0 –   500 ‘ e kadar

300

   501 –  1000 ‘ e kadar

500

 1001 –  2000 ‘ e kadar

750

 2001 –  3000 ‘ e kadar

975

 3001 –  4000 ‘ e kadar

1200

 4001 –  5000 ‘ e kadar

1450

 5001 –  7500 ‘ e kadar

1700

 7501 – 10000 ‘ e kadar  

2100

10001 – 20000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

75

20001 – 30000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

65

30001 – 40000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

55

40001 – 50000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

40

50001 ‘den yukarı beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

25

 

 a) Yukarıdaki baz ücret geminin liman ve/veya karasularında ne sebeple olursa olsun 5 (beş dahil) takvim gününe kadar kalışı içindir. 

 

 b) Geminin 5 (beş) günden fazla kalması halinde 5 (beş) günden sonraki 3 (üç) günlük her dönem ve kesri için baz ücretlere % 25 (yirmi beş) eklenir. 

 

 c) Geminin eşya ve yolcu hizmetlerinin aynı liman alanı içerisinde başka yerlerde yapılması (geminin kendi imkanlarıyla aynı rıhtım boyunca yer değiştirmeleri dışında) ilk yer değiştirme için baz ücrete % 10 (on) ve bundan sonraki yer değiştirmeler için baz ücrete % 5 (beş) eklenir.  

 

d) Donatanlarca istenecek özel denetim ve hizmetler dışında; müşterek ve hususi avarya, çatışma, karaya oturma, yangın, kurtarma - yardım, havuzlama, onarım gibi hizmetlerin yapılması halinde baz ücretlere % 25 (yirmi beş ) eklenir.   

 

e) Yalnız yolcu gemileri için baz ücretten % 40 (kırk)'a kadar indirim yapılabilir.

 

 KORUYUCU ACENTELİK HİZMETLERİ

 (10.3.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete Tarife No: 2’ ye göre uygulanması zorunludur)

 

             LİMAN VE/VEYA KARASULARINDAKİ GEMİLER İÇİN

Geminin Net Tonilatosu

Her uğrama  için baz ücret

EURO

       0 –   500 ‘ e kadar

150

   501 –  1000 ‘ e kadar

250

 1001 –  2000 ‘ e kadar

375

 2001 –  3000 ‘ e kadar

488

 3001 –  4000 ‘ e kadar

600

 4001 –  5000 ‘ e kadar

715

 5001 –  7500 ‘ e kadar

850

 7501 – 10000 ‘ e kadar  

1050

10001 – 20000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

38

20001 – 30000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

33

30001 – 40000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

28

40001 – 50000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

20

50001 ‘den yukarı beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

13

 

 a) Yukarıdaki baz ücret geminin liman ve/veya karasularında ne sebeple olursa olsun 5 (beş dahil) takvim gününe kadar kalışı içindir.

b) Geminin 5 (beş) günden fazla kalması halinde 5 (beş) günden sonraki 3 (üç)’er günlük her dönem ve kesri için baz ücretlere % 25 (yirmi beş) eklenir.

c) Donatanlarca istenecek özel denetim ve hizmetler dışında;  çatışma, karaya oturma, yangın, kurtarma-yardım, havuzlama, onarım gibi hizmetlerin yapılması halinde baz ücretlere % 25 (yirmi beş) eklenir.

 

F.GÖZETİM HİZMETLERİ

 

GÖZETİM HİZMETLERİ

(10.3.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete Tarife No: 5’ e göre uygulanması zorunludur)

 

              LİMAN VE/VEYA KARASULARINDAKİ GEMİLER İÇİN

Yükleme ve Boşaltma

EURO/Metrik Ton

A- DÖKME EŞYA

     a)  Katı Eşya ( Maden cevheri, mineraller, hurda, pik demiri, kömür,

keçi boynuzu, hayvan yemi, küspe, çimento, kilinker, ponza, suni gübre,

mucur.)

           I-           0 - 10000 tona kadar

0.15

          II-  10001 - 20000 tona kadar    

0.10

         III-  20000 tondan yukarı kısım için 

0.05

     b) Tahıl ve Tohumlar: Buğday, arpa, yulaf, çavdar, pirinç, mısır,

ayçiçeği, soya fasulyesi, fığ.   

           I-   10000 tona kadar  

0.10

          II-  10001- 25000 tona kadar

0.075

         III-  25000 tondan yukarı kısım için

0.045

     c) Bakliyat: Bakla, börülce, fasulye, mercimek, nohut        

           I-  0 - 5000 tona kadar  

0.30

          II-  5000 tondan yukarı kısım için

0.15

     d) Ham petrol, akaryakıt:                                                                  

           I-    15000  tona kadar  

0.040

          II-   15001-35000 tona kadar

0.030

         III-   35000 tondan yukarı kısım için

0.015

     e) LPG ve LNG Gazlar:                                                                       

           I-    0 – 15000 tona kadar       

0.15

          II-    15000 tondan yukarı kısım için 

0.05

     f) Kimyevi maddeler (Petrol ürünü olanlar dahil) Şarap, zeytinyağı, melas, yemeklik sıvı yağ, madeni yağ, donyağı.                         

0.15

B) DÖKME OLMAYAN EŞYA : (Aşağıda sayılanlar)

     a)  Tahıl ve un, suni gübre, şeker, çimento, pirinç,  irmik,

keçi boynuzu, mineraller, mermer blok.

           I-   20000 tona kadar                 

0.15

          II-   20000 tondan yukarı kısım için

0.05

     b)  Taze meyve ve sebze, narenciye, dondurulmuş gıda   

1,00

     c)   Bakliyat ve Tohumlar        

0.60

     d)   Kâğıt ve Demir çelik mamulü ile yarı mamulleri:

Saç levha, kangal demir, profil, kütük demir, inşaat demiri,

firkete demir, filmaşin,  her türlü  boru, rulo saç, gazete kağıdı,

rulo kağıt, kağıt hamuru.                  

           I-         0 -  5000 tona kadar           

0.25

          II-   5001 - 10000 tona kadar   

0.15

         III-  10000'den yukarı kısım için

0.10

     e) Ağaç kütüğü ve tomruk.     

           I-          0 - 3000 tona kadar       

0.50

          II-    3001 - 5000 tona kadar              

0.35

         III-    5001 tondan yukarı kısım için              

0.10

C) BOŞ KONTEYNER VE BOŞ TREYLER (Euro/Adet)             

10.00

D) CANLI HAYVANLAR   (Euro / Adet)     

     a) Küçükbaş   

0.05

     b) Büyükbaş              

0.15

E) DİĞER EŞYA, KIRKAMBAR OLARAK TAŞINAN YÜKLER                              

 

           I-Yükleme ve/veya boşaltma ücretlerinin taşıyan tarafından ödenmesi halinde       

1.00

           II-Yükleme ve/veya boşaltma ücretlerinin yükleyici ve/veya alıcı tarafından ödenmesi halinde                              

0.60

F)  KONTEYNER İÇİNDE TAŞINAN TÜM YÜKLER (Yukarıdakiler dâhil)  

           I-Yükleme ve/veya boşaltma ücretlerinin taşıyan tarafından ödenmesi halinde       

1.00

          II-Yükleme ve/veya boşaltma ücretlerinin yükleyici ve/veya alıcı tarafından ödenmesi halinde                              

0.60

G) OTOMOBİL, JEEP, PİKAP, PANELVAN, MİNİBÜS, MİDİBÜS             EURO /Beher Adet

          Yükleme ve/veya boşaltma ücretlerinin taşıyan, yükleyici

ve/veya alıcı tarafından ödenmesi halinde:

              0 -   50 adet’ e kadar  

5.00

            51 - 300 adet’ e  kadar 

3.00

          301 ve üzeri           

1.50

H) RO - RO GEMİLERLE TAŞINAN VE KENDİ KENDİNE YÜRÜYEBİLEN

     TEKERLEKLİ PALETLİ VASITA VE İŞ MAKİNALARI                           EURO / Beher Metre

Euro / Uzunluğu üzerinden beher metre için:  

3.00

I)   Yukarıdaki belirtilen baz ücretlere göre hesaplanacak toplam gözetim ücretinin 150.- (yüz elli) Euro' dan az olması halinde, gözetim ücreti 150.- (yüz elli) Euro olarak uygulanır.

     

 

 

G.ÇEŞİTLİ MASRAFLAR

 

KOMİSYON:

      (10.3.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete Tarife No: 6’ a göre uygulanması zorunludur)

Komisyon ücreti sadece 1 numaralı tarifedeki acentelik ücretine ek olarak 5 numaralı tarifedeki ( F, H) bölümleri için uygulanır.

 

A)  EŞYA

Navlun Hâsılatının Yüzdesi

      I.   Yükleme

5

     II.  Boşaltma

2,5

B)  TRANSİT EŞYA

      I.   Yükleme

2,5

     II.  Boşaltma

1,50

C)  YOLCU TAŞIMASI

Türkiye’ de Satılan Bilet Bedelinin Yüzdesi

      Türkiye’de satılan bilet bedeli

12,50

 

 

Not: Yükleme komisyonu, yükleme limanından konşimento üzerinde belirtilen nihai varış  limanına kadar olan navlun üzerinden alınır

PRİMAJ:

       (10.3.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete Tarife No: 7’ e göre uygulanması zorunludur)

 

Bölge

Navlun Hasılatının Yüzdesi

 I.    Akdeniz ve Karadeniz Limanları İçin

5

 II.   Cebelitarık ve Süveyş Dışındaki Limanlar İçin

3

 

 

a) Primaj ücreti  1 numaralı tarifedeki acentelik ücretine ek olarak 5 numaralı tarifedeki ( F,H) bölümleri için uygulanır.

b) Ancak konşimento başına alınacak primaj tutarı 3.500.- Euro ile sınırlıdır.

 

DİĞER HİZMET ÜCRETLERİ:

       (10.3.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete Tarife No: 8’ e göre uygulanması zorunludur)

(Bu maddedeki hizmetler, İstanbul ve/veya Çanakkale Boğazından geçen gemiler için uygulanır)

            1- Yedek Parça:

Yurtdışından gelip, gemiye teslim edilen yedek parça ve/ veya malzemenin, her bir gönderici için ağırlığı üzerinden, kilo başına 1.00 Euro hizmet ücreti acenteye ödenir. Hizmet ücreti, teslim masraflarına ek olarak, geçiş veya uğrak başına, en az 150 Euro veya fazla 500 Euro olarak uygulanır.

       2- Bunker İkmali:

Bunker ikmali ve slop hizmeti nezaret ücreti 100 Euro hizmetin gemi demirdeyken yapılması halinde uygulanır.

       3- Türk Boğazlarından geçiş sırasında katılan veya ayrılan kişi başına:

         (Masraflara ilaveten )

                                                                                                                                        EURO        

            1-2 kişi                                                                                                                  75

            Beher fazla kişi                                                                                                   25

 

       4- Tıbbi Hizmetler:

            Beher hasta başına                                                                                              40

         (Masraflara ilaveten)

 

       5-  Kaptan Avansı:

            Verilen para miktarı üzerinden %1, asgari                                                      50

         (Masraflara ilaveten )

 

MOTOR SERVİSİ:

 

A – İSTANBUL (ZEYPORT) MOTOR ÜCRETLERİ

Gideceği Yer:

EURO

A,B ve C Demir Bölgeleri

110,00

 Kuzey'den Gelen Seyirde   

150,00

Güney'den Gelen Seyirde (Sivri Ada-girişe 10 deniz mili)

190,00

Karaköy / Haydarpaşa / Kadıköy Uğrama Farkı ( Beher Uğrama )

55,00

Beher Saat Bekleme

40,00

Beher ilave deniz mili

20,00

Kargo Taşıma ( Beher 500 Kg için )

25,00

Vinç Hizmeti ( Beher 1000 Kg için )

40,00

 

 

B – BÜYÜKDERE MOTOR ÜCRETLERİ

Gideceği Yer:

EURO

Büyükdere Koyu Demirde

75,00

Hamsi limanı - Fil Burnu

135,00

Rumeli Feneri

200,00

Kuzey Girişi 2-no'lu Kuru Yük Demir Yeri

300,00

Kuzey Girişi 1-no'lu Tehlikeli Yük Demir Yeri

350,00

 

C – ÇANAKKALE MOTOR ÜCRETLERİ

Gideceği Yer:

EURO

Kanlı Dere - Karanfil Feneri

135,00

Karanlık Liman Demirde

200,00

Mehmetçik - Kumkale Burnu

300,00

 

                                                                                                                                                            EURO

BEKÇİ                                                                                                                                

        (8 Saatlik vardiyada)                                                                                                                50

 

TELEKOMİNİKASYON                                                                                                        100 – 150

        (Uydu yoluyla komünikasyon hariç ortalama)

 

MAHALLİ TELEFON KONUŞMALARI, POSTA, DAMGA PULU V.S                                                                   

        (Her uğrama için)                                                                                                           75 – 150

 

TAKSİ

        (Maliyetine ve kullanılışa göre )

 

NOTER VEKÂLETNAMESİ

        (Noter makbuzu gereğince)

 

İHRACAT MANİFESTOLARININ KONSOLOSLUK TASDİKİ                                                    30

        (Konsolos harcına ilaveten )

 

 

                                                                                                                                                               EURO

GEMİYE KATILAN VEYA AYRILAN KİŞİLER:                                                                          

        Limanlarda gemiden ayrılış veya gemiye katılış / kişi başına                                                  

        (Masraflara ilaveten)

        1 ila 2 kişi                                                                                                                                         75

        Beher fazla kişi                                                                                                                               25

       

        İstanbul Liman’ı dışındaki Marmara Denizi ve Karadeniz Liman’larında                                         

        yukarıdaki ücretlerin iki misli alınır

 

TIBBİ HİZMETLER: ( İstanbul Liman’ında)                             

         Masraflara ilaveden doktora götürülen beher hasta başına                                      40

       

         İstanbul Liman’ı dışındaki Marmara Denizi ve Karadeniz Liman’larında                                                                          

         yukarıdaki ücretlerin iki misli alınır.

ÇAMAŞIR:

         Acente tarafından yapılması icap eden formaliteler İçin kumanyacı

         faturasına ilaveten                                                                                                             30

 MÜTEFERRİK MASRAFLAR:

        (Geliş-gidiş kontrolü, muhtelif hizmetler, çeşitli sarfiyat vesaire):

        Geminin limanda kalış müddetine yük miktarına ve işlemin cins       

        ve çeşidine gör uğrama başına                                                                                         150 – 250

 DERNEK AİDAT:

 

         Derneğe Giriş                                EURO       500

         Yıllık Aidat                                      EURO       300 + 25 TL

Muameleli gemilerden, beher uğramada yüklenilen ve/veya boşaltılan yük üzerinden:

               0 – 5000 Tona kadar                                                      EURO        20

          5001 ve yukarısı için                                                            EURO        40

Yükleme/Boşaltma yapmayan liman uğraklı gemiler               EURO       20                  

Liman Uğraklı Yolcu Gemileri                                                       EURO        20

   

GEMİ, TANKER VE DENİZ VASITALARININ DENİZİ KİRLETMELERİ HALİNDE UYGULANACAK PARA                

 CEZALARI:  (2019 Yılı)  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 31 Aralık 2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. maddesi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğe (2019/1) göre hazırlanmıştır. (2019 yılı için)

A) Petrol ve petrol türevleri ( ham petrol, akaryakıt, sintine slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık vb ) tahliyesi veya deşarj yapan tankerlerden: (madde 20 I-1)

 

GRT

Ton Başına / TL

   1.000 GRT’ a kadar

494,92

   1.001 – 5.000 ( yukarıdaki miktara ilave olarak)

123,73

   5.001 ve yukarısı (yukarıdaki miktarlara ilave olarak )

12,37


B- Kirli Balast Tahliyesi Yapan Tankerlerden: (madde 20 I-2)

GRT

Ton Başına / TL

   1.000 GRT’ a kadar

90,17

   1.001 – 5.000 ( yukarıdaki miktara ilave olarak)

17,99

   5.001 ve yukarısı (yukarıdaki miktarlara ilave olarak )

0,287 krs


C- Petrol ve petrol türevleri (sintine slaç, slop, akaryakıt, yağlı atık vb ) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz vasıtalarından: (madde 20 I-3)

GRT

Ton Başına / TL

   1.000 GRT’ a kadar

247,46

   1.001 – 5.000 ( yukarıdaki miktara ilave olarak)

49,49

   5.001 ve yukarısı (yukarıdaki miktarlara ilave olarak )

12,37


D- Katı atık bırakan veya evsel atık su deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından:   

     (madde 20 I-4)

GRT

Ton Başına / TL

   1.000 GRT’ a kadar

123,73

   1.001 – 5.000 ( yukarıdaki miktara ilave olarak)

24,75

   5.001 ve yukarısı (yukarıdaki miktarlara ilave olarak )

12,37

 

Tehlikeli madde ve atıkların deşarjı durumunda uygulanacak idarî para cezaları, petrol ve türevleri kategorisi esas alınarak on katı verilir.


Kirliliğin oluşmasını müteakip gemi veya deniz aracının kendi imkânları ile neden olduğu kirliliği giderdiğinin tespit edilmesi durumunda, idarî para cezası 1/3 oranında uygulanır.


Cezanın derhal ve defaten ödenmemesi veya bu hususta yeterli teminat gösterilmemesi halinde, gemiler ve götürülebilen diğer deniz vasıtaları en yakın liman yetkilisine teslim edilerek seyrüseferden ve faaliyetten men edilir. Banka teminat mektubu veya geminin bağlı olduğu kulüp sigortacısı tarafından düzenlenecek teminat mektubu teminat olarak kabul edilir.


Yabancı devlet egemenliği altındaki sularda bu devletlerin mevzuatının Türk bayraklı gemiler tarafından ihlali durumunda, ilgili devletin ceza uygulamaması ve Türkiye'nin cezalandırmasını talep etmesi durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır.

 STEVEDORING: (Elleçleme)

 Yükleme / boşaltma masrafları taşıyan hesabına olduğu hallerde aşağıda gösterilen iki seçenekten birisi taşıyan ile acente arasındaki anlaşmaya esas teşkil der. 

 a)    GÖTÜRÜ USULÜ

Konteyner, Lash, Ro/Ro ve başka usullerle taşınmayan kırkambar (Break bulk) yüklerde yükleme / boşaltma ve / veya gemi içi şifting hizmetleri karşılığı olarak;

 

Hizmet Türü

Ton başına Euro

Boşaltma

6

Yükleme

6

 

 

b)    MASRAF ve ÜCRET USULÜ

Acente, Liman İşletmesi’nin ve diğer fatura ve masrafların tutarına ilaveten, donatanla arasındaki özel anlaşma hükümlerine göre donatanı borçlandırır.

 

Yukarıdaki boşaltma, yükleme ve şifting ameliyelerinde aşağıdaki zamlar hesaba alınmalıdır.

1- Gemi ambarlarına yükletilmesi veya boşaltılması yapılan eşyadan ayrı, aynı ambarda bulunan diğer eşyanın veya ambarın kendi pisliği kirleticiliği gibi sebeplerle insan elbise ve cildini kirleten veya normal temizlikten çok daha fazla bir temizlik yapılmasını gerektiren hallerde yükleme, boşaltma, şifting yapılan eşyanın yalnız o miktarı üzerinden esas ücretlere % 30,

2- Kaza veya deniz nedeniyle hasar görmüş veya normal pozisyonunu kaybetmiş gemiden eşya boşaltılması halinde esas ücretlere %30,

3-  Denizden hasar görmüş eşyanın (ıslanmış, dağılmış vs. gibi ) boşaltılması halinde esas ücretleri % 30,

4- IMO’ ya dâhil tehlikeli eşyanın yükleme, boşaltma, şifting ve limbo hizmeti ücretleri, esas ücretlere % 20 ilave olarak alınır.

 


c)    KONTEYNER YÜKLEME / BOŞALTMA (LİNER TERMS)

 

Hizmet Türü

Beher Konteyner İçin

EURO

Boşaltma, dolu konteyner

110

Boşaltma, boş konteyner

40

Yükleme, dolu konteyner

110

Yükleme, boş konteyner

40

 

Ambar Açma / Kapama ve Gemi Yük Donanımının Hazırlanması:

a)  İşletmece gemi ambarı kapaklarının açılıp, gemi üzerinde bırakılması

     ve tekrar kapatılması halinde bu hizmetler için kapak başına:                                 40 Euro

b)  Rıhtıma indirilmesi ve tekrar yükletilmesi halinde bu hizmetler için

     kapak başına                                                                                                                      70 Euro

c)  Yük donanımının hazırlanması beher işlem / takım başı                                             60 Euro

d)  Ağır yük donanımının hazırlanması beher işlem                                                         100 Euro

e)  Ağır yük donanımının yerine bağlanması                                                                     100 Euro

 

BOŞ BEKLEME ÜCRETİ:

 Yükleme – boşaltma, şifting ve limbo hizmetlerinin yerine getirilmesi için iş sahibinin isteği üzerine işletmenin işe tertip ettiği personel araç ve gerecin, TDİ Tarifesinin Genel Esaslar bölümü 1.3.8; TCDD Tarifesinin Genel Esaslar bölümü 1.3.12 maddesinde belirtilen nedenlerle bekletilmesi halinde, Maddede belirtilen esaslara göre, her bir posta için, o postada görevli memur ve işçiler ( deniz vasıtası personeli dahil ) ile hizmete tahsis edilen araç ve gereç dahil beklemenin beher saat ve kesri için 25 Euro ücret alınır.

 ACENTE NEZARET MEMURLARI, PUANTÖR, FORMEN ve EKSTRA İŞÇİ:

İstanbul’da ( beher kişi / beher şift )

EURO

Kargo nezaret memuru

70

Baş puantör

55

Puantör

50

Formen

50

İşçi

40

 

 

 

 

 

 

 

 AKTARMALAR:

         Maliyete ilaveten beher aktarma için

         Freight ton başına 1 Euro, asgari 70 Euro

 

MASRAF AVANSI: 

 Gemi sahipleri bütün gemi masraflarını döviz olarak geminin limana gelişinden önce avans olarak göndermeye mecburdurlar.

Her halükarda, bu avans geminin hareketinden önce acente tarafından alınmış olacaktır.

         Şayet, istenilen para geminin hareketine kadar gemi sahibi veya işleticisi tarafından gönderilmekte gecikirse acente, gemi masrafları tutarı üzerinden aylık % 2,5 ‘a kadar gecikme zammı tahakkuk ettirme hakkına sahiptir.

 

H.NAVLUN ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER VE DTO PAYI

 

NAVLUN ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER VE DENİZ TİCARET ODASI PAYI:

        a)   Navlun Vergisi: Yalnız ihraç eşyası yüklemeleri için armatör hesabına navlun ve yolcu hasılatı üzerinden (Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması olan ülkeler (*) hariç):  % 5,05

 

(*)  Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Olan Ülkeler Listesi  

  

       b)  Deniz Ticaret Odası Oda Payı:

 

1.   Konteyner ve RO/RO Gemileri:  (2019 Yılı)

 

Türkiye Limanlarından yük alan veya limanlara yük getiren Yabancı Bayraklı gemiler ile yabancılara kiralanmış Türk Bayraklı Konteyner ve Ro – Ro vb. adet üzerinden taşımacılık yapan gemilerden Yükleme ve Boşaltma ‘dan ayrı ayrı sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden;

 

           Binde beşi (%0,05) geçmemek üzere

           İthal ve İhraç yüklerinde 550 Amerikan Dolarını aşmamak,

 

            Aynı geminin hem yükleme hem de boşaltmasının, aynı limanda, aynı seferde ve aynı acente tarafından beyan edilmesi halinde 550 + 550=1100 ABD Doları yerine 412,50 + 412,50 = 825 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır. 

 

2.   Kuru Yük, Sıvı Yük ve Dökme Yük Gemileri: (2019 Yılı)

 

Türkiye limanlarından yük alan  veya limanlara yük getiren yabancı bayraklı ile yabancılara kiralanmış Türk bayraklı kuru yük, sıvı yük  ve dökme yük taşıyan gemilerden, yükleme ve boşaltma ‘dan ayrı ayrı sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden binde beşi (% 0,05) geçmemek üzere aşağıdaki tablolardaki oranlara göre Navlun Hasılatı Oda payı Ücreti alınır.

 

 

Taşınan Yükün Ton (MT) Ağırlığı

Ödenecek Tavan Ücret Tutarı (ABD )

          0 –    20000

550

  20001 –   40000

800

  40001 –   60000

1050

  60001 – 100000

1300

100001 ve yukarısı

1650

 

 

Aynı geminin hem yükleme hem de boşaltmasının, aynı limanda, aynı seferde ve aynı acente tarafından beyan edilmesi halinde aşağıdaki tabloya göre indirimli Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.

 

Taşınan Yükün Ton (MT) Ağırlığı

Tavan Ücret Tutarı

İndirimli Ödenecek Tavan Ücret Tutarı

(ABD)

          0 –    20000

(550 + 550)

825

  20001 –   40000

(800 + 800)

1200

  40001 –   60000

(1050 + 1050)

1575

  60001 – 100000

(1300 + 1300)

1950

100001 ve yukarısı

(1650 + 1650)

2475

 

Aynı acente tarafından aynı geminin, aynı seferinin aynı limandaki yükleme ve boşaltma işlemlerinin farklı tonaj olması halinde, indirim tutarı yüksek tonaj aralığı dikkate alınarak uygulanacaktır.

 

(Kaynak: İMEAK Deniz Ticaret Odası Web Sayfası)

 

DENİZ TİCARET ODASI HİZMET ÜCRETLERİ TARİFESİ: (2020 Yılı)

 

        a.   Türk Bayraklı Gemilerden Alınacak Liman Hizmet Ücret Tarifesi:

 

Gemi Gros Tonu

Tutar

( TL )

0

500

Bunker Tankerler İçin

80

0

500

GT

Kadar

115

501

1500

GT

Kadar

195

1501

2500

GT

Kadar

345

2501

5000

GT

Kadar

485

5001

10000

GT

Kadar

575

10001

25000

GT

Kadar

685

25001

35000

GT

Kadar

780

35001

50000

GT

Kadar

865

50001

GT

Ve Yukarısı

925

      

  b.  Yabancı Bayraklı Gemilerden Alınacak Liman Ücret Tarifesi: (2020 Yılı)

 

Gemi Gros Tonu

Tutar

( TL )

0

500

GT

Kadar

230

501

1000

GT

Kadar

390

1001

1500

GT

Kadar

485

1501

2000

GT

Kadar

595

2001

2500

GT

Kadar

690

2501

5000

GT

Kadar

780

5001

10000

GT

Kadar

810

10001

25000

GT

Kadar

885

25001

GT

Ve Yukarısı

945

 

 

(Kaynak: İMEAK Deniz Ticaret Odası Web Sayfası)