GEMİ ACENTELİK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (İç Ticaret: 2004/1)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

 Amaç

 Madde 1- Bu Tebliğin amacı, Türkiye Karasularında, iç sularında ve

nehirlerinde sefer yaparak yük ve yolcu taşıyan veya Türk Boğazları'ndan

geçen deniz taşıt ve araçlarının acentelik hizmetlerini ifa eden "Gemi

Acenteleri"nin hizmet ücret tarifesinin belirlenmesidir.

 Kapsam

 Madde 2- Bu Tebliğ hükümleri, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre

kurulmuş ve Deniz Ticaret Odalarına kayıtlı olarak faaliyet gösteren gerçek

ve tüzel kişilerin verdikleri acentelik hizmetleri ücretlerinin asgari

düzeyini belirler.

 Yasal Dayanak

 Madde 3- Bu Tebliğ eki tarifeler, Deniz Ticaret Odaları tarafından 5590

sayılı Kanun ve 2567 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesinin (p) bendi

gereğince hazırlanmıştır.

 Tanımlar

 Madde 4- Bu Tebliğde geçen tanımlar;

 a) Navlun:

 Taşıyanın nam ve hesabına ödenecek olan, yolcu ve yükün taşınmasına

ilişkin ücretlerin tamamıdır. Navluna, deniz taşımasına ilişkin her türlü

şürşarj ve ek gelirler dahildir.

 b) Yük:

 Genel olarak deniz, hava, kara ve demiryolu ile bir yerden diğer bir

yere taşınabilen her çeşit nesne ve emtiadır.

 c) Konteyner:

 Bir taşıma kabı olup, silindirik, dikdörtgen veya kare prizma şeklinde

özel tasarımlı, yükleme/boşaltmalarda sürat ve zaman tasarrufu sağlayan bir

kap veya kutuyu,

 d) Gemi Acentesi:

 Deniz taşıt veya araçları ile yolcu ve yük taşımalarında, gemi sahibi,

kaptanı, işleticisi ve kiracısı nam ve hesabına üçüncü kişi ve kuruluşlara

karşı hak ve menfaatlerini tayin edilen bölge içinde koruyan ve bunun

karşılığında ücret alan kişi ve kuruluşları,

 e) Gemi Acentelik Hizmeti:

 Türk limanlarına gelen her türlü deniz taşıt ve araçlarının yolcu, yük,

bakım/onarım, sörvey, ikmal, personel değişikliği, yükleme/boşaltma,

kılavuz/romorkör alma vb. işlemlerinin ilgili kuruluş ve birimler nezdinde

ifasını ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ön gördüğü kuralların noksansız

uygulanması ve bu işlerle ilgili her türlü bilginin zamanında doğru ve

noksansız olarak bildirilmesini,

 f) Koruyucu Acentelik Hizmeti:

 Taşıma mukavelesi hükümleri gereğince tayin edilen acenteye ilaveten,

gemi donatanı, kaptanı veya işleticisinin, gemi adına yaptırmak istediği

hizmetler için tayin edilen gemi acentesinin yapacağı iş ve hizmetler,

 g) Ücretler:

 1) Acentelik Ücreti:

 Gemi Acenteliği Hizmeti yapan kişi ve kuruluşlara, yaptıkları

hizmetlere karşı bu tarifenin ekinde bulunan taban ücretlerinden az olmamak

üzere gemi sahibi, kaptanı, işleteni veya kiracısı tarafından ödenecek

ücreti,

 2) Gözetim Ücreti:

 Acentelik ve koruyucu acentelik hizmetlerine ek olarak, gemi

işlemlerinin ilgili kuruluş ve birimler nezdinde acente tarafından takip

edilmesi, yerine getirilmesi, işin hızlandırılması, en kısa süre içinde ve

salimen eşyanın tahliyesi ve yüklemenin sağlanması, evrak işlemlerinin

yapılması, yükün teslim alınması ve teslim edilmesi, eşyadaki eksiklik veya

fazlalıkların takibi karşılığı, deniz taşıt ve araçlarının sahibi, kaptanı,

işleteni veya kiracısı (acentelik ücretini ödeyen kişi ve kuruluşlar)

tarafından ödenen ücreti,

 3) Primaj Ücreti:

 Çıkış limanında yüklemede gösterilen ihtimama karşılık, navluna ek

olarak yük sahibi (navlun ödeyeni) tarafından ödenen ücreti,

 4) Diğer Hizmet Ücretleri (Sadece İstanbul ve/veya Çanakkale Boğazından

geçen gemilere uygulanır.):

 i) Personel Gözetimi:

 Sefer yapan deniz taşıt ve araçların personel değişikliği, hastalığı

veya izine çıkmasında, acente tarafından yapılan vize harcı, karşılama,

otel, vasıta, doktor, hastane, ilaç vb gibi yapılan masraflara ek olarak bu

Tebliğin ekinde bulunan tarifeye göre gemi sahibi, kaptanı, kiralayanı veya

işleticisi tarafından ödenen ücreti,

 ii) Transit Gemi Aksam ve Malzeme Aktarma Ücreti:

 Donatanı, kiracısı veya işleticisi tarafından deniz taşıt ve

araçlarının ihtiyacı için gönderilen gemi aksam ve malzemenin deniz taşıt

ve araçlarına verilmesini, bu hizmetlerin yerine getirilmesi için yapılan

masraflara ilave olarak ekte bulunan tarifeye göre donatanı, kaptanı,

kiracısı veya işleticisi tarafından ödenen ücreti,

 iii) Gemi Kaptanına Verilen Nakit Avans:

 Donatanı, kiralayanı ve işleticisi tarafından gemi kasasına gönderilen

paranın acente tarafından gemiye verilmesi, yapılan masraflara ek olarak

gemi sahibi, kaptanı, kiralayanı veya işleticisi tarafından acenteye ekli

tarifede belirtilen ücretin ödenmesini,

 Tanımlar.

 Yükümlülük

 Madde 5- Gemi acenteliği faaliyeti gösteren kişi ve kuruluşlar,

öncelikle Türk denizciliğinin uluslararası düzeyde onurunu, saygınlığını,

menfaatlerini, iktisadi ve ticari itibarını korumak ve Türkiye Cumhuriyeti

yasaları ile uluslararası anlaşmalara göre ödenmesi gereken vergi, resim,

harçların ödenmesini sağlamak ve bu Tebliğe göre alınması gereken taban

ücretleri tatbik etmekle yükümlüdür.

 

 Ücret ve Masrafların Tahsili

 Madde 6- Türkiye limanlarına sefer yapan veya Türk Boğazlarından geçen

gemilerin acentelik, koruyucu acentelik, komisyon, primaj, gözetim, liman

ücretleri ile diğer masrafların tamamının, peşin olarak gemi acenteliği

yapan kişi ve kuruluşların hesabına gelmesi zorunludur. Türk limanlarına

tarifeli veya düzenli sefer yapan gemilerin liman masrafları, 1567 sayılı

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun ve bu Kanuna bağlı 32

sayılı Kararın Görünmeyen Muameleler Tebliği hükümleri uygulanır.

 Taban Ücretler

 Madde 7- Bu Tebliğe ekli cetvellerde gösterilen miktarlar, taban

ücretlerdir. Alınacak ücretler, bu Tebliğde belirtilen cetvellerdeki

ücretlerden aşağı olamaz. Bu Tebliğde gösterilen cetvellerdeki ücretlerin

altında hizmet satanlar hakkında bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen

cezai müeyyide uygulanır.

 Ücretlere Dahil Olmayan Giderler

 Madde 8- Her tarife cetvelinde belirtilen ücretler, tanımlarda

belirtilen iş ve hizmetlerin karşılığıdır. Deniz taşıt ve araçlarının yük,

yolcu ve eşyaya ilişkin vergi, resim, harç, pul ve zorunlu giderleri ile bu

taşıt ve araçların makine, teçhizat, malzeme ve personeline mevzuata uygun

olmayan durum ve hallerde ödenmesi gereken giderler, navlun tahsili ve

havale giderleri, acentelik ücretine dahil değildir.

 Uygulama alanı

 Madde 9- Bu Tebliğ, kabotaj seferleri dışında, Türkiye karasularına,

limanlarına, tersanelerine, iç sularına ve nehirlerine gelen, Çanakkale ve

İstanbul Boğazlarından geçen her türlü deniz taşıt ve araçlarına uygulanır.

 Cezai Hükümler

 Madde 10- Gemi acenteliği faaliyetinde bulunan kişi ve kuruluşlar, bu

Tebliğde belirtilen esaslar ile ekte sunulan taban ücret tarife

cetvellerini uygulamakla yükümlüdür. Bu Tebliğ ekinde belirtilen taban

ücretlerden aşağı hizmet satılamaz. Bu uygulama dışına çıkan kişi ve

kuruluşlar;

 a) 213 sayılı VUK 8 inci ve 19 uncu maddelerine aykırı hareket etmiş

sayılacaklar ve aynı Kanunun cezai müeyyideleri ile,

 b) 5590 sayılı Kanunun 74 ve 77 nci maddelerine istinaden Deniz Ticaret

Odaları tarafından,

 c) 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununun 1 inci

maddesine istinaden yayımlanan 32 sayılı Kararın 21 inci maddesi uyarınca;

 cezalandırılacaktır.

 Yürürlük

 Madde 11- Bu Tebliğ hükümleri ve ekinde belirtilen ücret cetvelleri,

yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu Tebliğin yürürlüğe

girmesiyle, 14.1.1994 gün ve 21818 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi

Acenteliği Hizmetleri Ücret Tarifesi ile, buna ek olarak yayımlanan 2 Nisan

1994 tarih 21893 sayılı ve 21 Ağustos 2000 tarih 24147 sayılı Resmi

Gazetelerde yayımlanan değişiklikler yürürlükten kaldırılmıştır.

 Yürütme

 Madde 12- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 TARİFE NO: 1 ACENTELİK HİZMETLERİ

 Liman ve/veya karasularındaki gemiler için:

 Geminin tonilatosu N.T. Her uğrama için baz ücret A.B.D. Doları

 -----------------------------------------------------------------------

 0 - 500'e kadar 300

 501 - 1000'e kadar 500

 1001 - 2000'e kadar 750

 2001 - 3000'e kadar 975

 3001 - 4000'e kadar 1200

 4001 - 5000'e kadar 1450

 5001 - 7500'e kadar 1700

 7501 - 10000'e kadar 2100

 10001 - 20000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 75

 20001 - 30000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 65

 30001 - 40000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 55

 40001 - 50000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 40

 50001 ellibinden yukarı, beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 25

 a) Yukarıdaki baz ücret geminin liman ve/veya karasularında ne sebeple

olursa olsun 5 (beş dahil) takvim gününe kadar kalışı içindir.

 b) Geminin 5 (beş) günden fazla kalması halinde 5 (beş) günden sonraki

3 (üç) günlük her dönem ve kesri için baz ücretlere %25 (yirmibeş) eklenir.

 c) Geminin eşya ve yolcu hizmetlerinin aynı liman alanı içerisinde

başka başka yerlerde yapılması (geminin kendi imkanlarıyla aynı rıhtım

boyunca yer değiştirmeleri dışında) ilk yer değiştirme için baz ücrete

(on) ve bundan sonraki yer değiştirmeler için baz ücrete %5 (beş) eklenir.

 d) Donatanlarca istenecek özel denetim ve hizmetler dışında; müşterek

ve hususi avarya, çatışma, karaya oturma, yangın, kurtarma-yardım,

havuzlama, onarım gibi hizmetlerin yapılması halinde baz ücretlere %25

(yirmibeş) eklenir.

 e) Yalnız yolcu gemileri için baz ücretten %40 (kırk)'a kadar indirim

yapılabilir.

 

 TARİFE NO: 2 KORUYUCU ACENTELİK HİZMETLERİ

 Liman ve/veya karasularındaki gemiler için:

 Geminin tonilatosu N.T. Her uğrama için baz ücret A.B.D. Doları

 -----------------------------------------------------------------------

0 - 500'e kadar 150

501 - 1000'e kadar 250

1001 - 2000'e kadar 375

2001 - 3000'e kadar 488

3001 - 4000'e kadar 600

4001 - 5000'e kadar 715

5001 - 7500'e kadar 850

7501 - 10000'e kadar 1050

10001 - 20000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 38

20001 - 30000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 33

30001 - 40000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 28

40001 - 50000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 20

50001 ellibinden yukarı, 13

 a) Yukarıdaki baz ücret geminin liman ve/veya karasularında ne sebeple

olursa olsun 5 (beş dahil) takvim gününe kadar kalışı içindir.

 b) Geminin 5 (beş) günden fazla kalması halinde 5 (beş) günden sonraki

3(üç)'er günlük her dönem ve kesri için baz ücretlere %25 (yirmibeş)

eklenir.

 c) Donatanlarca istenecek özel denetim ve hizmetler dışında; çatışma,

karaya oturma, yangın, kurtarma-yardım, havuzlama, onarım gibi hizmetlerin

yapılması halinde baz ücretlere %25 (yirmibeş) eklenir.

 TARİFE NO: 3 ACENTELİK HİZMETLERİ

 Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiler için:

 Geminin tonilatosu N.T. Bir Boğaz'dan bir geçiş için

 baz ücret A.B.D. Doları

 -----------------------------------------------------------------------

0 - 1000'e kadar 100

1001 - 2000'e kadar 145

2001 - 3000'e kadar 170

3001 - 4000'e kadar 200

4001 - 5000'e kadar 230

5001 - 7500'e kadar 280

7501 - 10000'e kadar 320

10001 - 20000'e kadar beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 15

20001 - 30000'e kadar beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 10

30001 - 40000'e kadar beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 5

40001 - 50000'e kadar beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 5

50001'den yukarı 5

 

 A- Bu baz ücret hangi yöne olursa olsun bir Boğaz'dan bir geçiş

içindir.

 B- Türk Boğazları'ndan transit geçen gemilerin geçişinde, ilk tayin

edilen acentenin tam olarak ödediği rüsum ve ücretlerin, 1/2 si, geminin

dönüşündeacente değişikliği olması halinde, dönüş acentesine dekont edilir.

Dönüş acentesi dekont edilen bedeli tayin edilen ilk acenteye ödemekle

yükümlüdür.

 C- Refakatle Türk Boğazlarını Geçen Gemiler

 a) Boyları 300 mt'ye kadar olan gemiler;

 Acentelik baz ücretine ilaveten bu acentelik ücretinin %25'i,

 b) Gemi ve deniz araçlarının yedekte çekilmesinde;

 Acentelik ücretinin %50'si,

 c) Boyları 300 mt'yi geçen veya özel izinle geçen gemiler;

 Acentelik baz ücretine ilaveten bu acentelik ücretinin %75'i ayrıca

alınır.

 D- Limanda kalışın uzaması sebebiyle transit pratikası, serbest

pratikaya dönüşen gemilerden, (iki boğaz olarak) acentelik ücretinin %25'i

ayrıca alınır.

 TARİFE NO: 4 KORUYUCU ACENTELİK HİZMETLERİ

 Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiler için:

 

Geminin tonilatosu N.T. Bir Boğazdan bir geçiş için

 baz ücret A.B.D. Doları

---------------------------------------------------------------------------

0 - 1000'e kadar 50

1001 - 2000'e kadar 73

2001 - 3000'e kadar 85

3001 - 4000'e kadar 100

4001 - 5000'e kadar 115

5001 - 7500'e kadar 140

7501 - 10000'e kadar 160

10001 - 20000'e kadar beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 8

20001 - 30000'e kadar beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 5

30001 - 40000'e kadar beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 3

40001 - 50000'e kadar beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak 3

50001'den yukarı 3

 

 Bu baz ücret hangi yöne olursa olsun bir Boğaz'dan bir geçiş

içindir.

 TARİFE NO: 5 GÖZETİM HİZMETLERİ

 Liman ve/veya karasularındaki gemiler için

 Yükleme ve boşaltma A.B.D. Doları/Metrik TON

 A) DÖKME EŞYA:

 a) Katı Eşya (Maden cevheri, minareller,

 hurda, pik demiri, kömür, keçi boynuzu,

 hayvan yemi, küspe, çimento, kilinker,

 ponza, suni gübre, mucur.)

 I- 0-10000 tona kadar 0.15

 II- 10001-20000 tona kadar 0.10

 III- 20000 tondan yukarı kısım için 0.05

 b) Tahıl ve Tohumlar:

 Buğday, arpa, yulaf, çavdar, pirinç, mısır,

 ayçiçeği, soya fasulyesi, fığ.

 I- 10000 tona kadar 0.10

 II- 10001-25000 tona kadar 0.075

 III- 25000 tondan yukarı kısım için 0.045

 

 c) Bakliyat:

 Bakla, börülce, fasulye, mercimek, nohut

 I- 0-5000 tona kadar 0.30

 II- 5000 tondan yukarı kısım için 0.15

 

 d) Ham petrol, akaryakıt:

 I- 15000 tona kadar 0.040

 II- 15001-35000 tona kadar 0.030

 III- 35000 tondan yukarı kısım için 0.015

 e) LPG ve LNG Gazlar:

 I- 0-15000 tona kadar 0.15

 II- 15000 tondan yukarı kısım için 0.05

 

 f) Kimyevi maddeler (Petrol ürünü olanlar

 dahil) Şarap, zeytinyağı, melas, yemeklik

 sıvı yağ, madeni yağ, donyağı. 0.15

 

 B) DÖKME OLMAYAN EŞYA:

 (Aşağıda sayılanlar)

 a) Tahıl ve un, suni gübre, şeker, çimento, pirinç, irmik, keçi

 boynuzu, minareller, mermer blok.

 I- 20000 tona kadar 0.15

 II- 20000 tondan yukarı kısım için 0.05

 b) Taze meyve ve sebze, narenciye, dondurulmuş gıda, 1.00

 

 c) Bakliyat ve Tohumlar 0.60

 

 d) Kağıt ve Demir çelik mamulü ile yarı mamülleri:

 Saç levha, kangal demir, profil, kütük

 demir, inşaat demiri, firkete demir, filmaşin, her türlü boru,

 rulo saç, gazete kağıdı, rulo kağıt, kağıt hamuru.

 I- 0 - 5000 tona kadar 0.25

 II- 5001 - 10000 tona kadar 0.15

 III- 10000'den yukarı kısım için 0.10

 

 e) Ağaç kütüğü ve tomruk

 I- 0 - 3000 tona kadar 0.50

 II- 3001 - 5000 tona kadar 0.35

 III- 5001 tondan yukarı kısım için 0.10

 

 C) BOŞ KONTEYNER VE BOŞ TREYLER (ABD

 DOLARI/ADET): 10.00

 

 D) CANLI HAYVANLAR (ABD Doları/Adet):

 a) Küçük baş 0.05

 b) Büyük baş 0.15

 

 E) DİĞER EŞYA, KIRKAMBAR OLARAK TAŞINAN

 YÜKLER 0.60

 

 F) KONTEYNER İÇİNDE TAŞINAN TÜM

 YÜKLER (YUKARIDAKİLER DAHİL):

 I- Yükleme ve/veya boşaltma ücretlerinin taşıyan

 tarafından ödenmesi halinde 1.00

 II- Yükleme ve/veya boşaltma ücretlerinin

 yükleyici ve/veya alıcı tarafından ödenmesi

 halinde 0.60

 

 G) OTOMOBİL, JEEP, PİKAP, PANELVAN,

 MİNİBÜS, MİDİBÜS (ABD Doları/Adet)

 Yükleme ve/veya boşaltma ücretlerinin taşıyan,

 yükleyici ve/veya alıcı tarafından ödenmesi

 halinde:

 0-50 adete kadar 5.00

 51 - 300 adete kadar 3.00

 301 ve üzeri 1.50

 

 H) RO - RO GEMİLERLE TAŞINAN VE KENDİ

 KENDİNE YÜRÜYEBİLEN TEKERLEKLİ PALETLİ

 VASITA VE İŞ MAKİNALARI

 (ABD Doları/Uzunluğu üzerinden beher metre için) 3.00

 I) Yukarıdaki belirtilen baz ücretlere göre hesaplanacak

 toplam gözetim ücretinin 150.- (yüzelli) ABD Doları'ndan

 az olması halinde, gözetim ücreti 150.- (Yüzelli) ABD Doları

 olarak uygulanır.

 TARİFE NO: 6 KOMİSYON

 Komisyon ücreti sadece 1 numaralı tarifedeki acentelik ücretine ek

olarak 5 numaralı tarifedeki (F, H) bölümleri için uygulanır.

 A) Eşya Navlun

 Hasılatının Yüzdesi

 ------- --------------------------

 i) Yükleme 5.0

 (Yükleme komisyonu, yükleme limanından

 konşimento üzerinde belirtilen nihai varış

 limanına kadar olan navlun üzerinden alınır.)

 

 ii) Boşaltma 2.5

 

 B) Transit Eşya

 ---------------

 i) Yükleme 2.5

 ii) Boşaltma 1.5

 Türkiye'de satılan

 Bilet Bedelin Yüzdesi

 --------------------------

 

 C) Yolcu Taşıması 12.5

 -----------------

 TARİFE NO: 7 PRİMAJ

 Navlun Hasılatının Yüzdesi

 --------------------------

 A) Akdeniz ve Karadeniz limanları için 5.0

 

 B) Cebelitarık ve Süveyş dışındaki

 Limanlar için 3.0

 

 a) Primaj ücreti 1 numaralı tarifedeki acentelik ücretine ek olarak

5 numaralı tarifedeki (F, H) bölümleri için uygulanır.

 b) Ancak konişmento başına alınacak primaj tutarı 3.500.- ABD oları

ile sınırlıdır.

 

 TARİFE NO: 8 DİĞER HİZMET ÜCRETLERİ

 (Bu maddedeki hizmetler İstanbul ve/veya Çanakkale Boğazından Geçen

Gemiler için uygulanır.)

 1- Yedek parça:

 Yurt dışından gelip, gemiye teslim edilen yedek parça ve/veya

malzemenin, herbir gönderici için ağırlığı üzerinden, kilo başına 1.00 ABD

Doları hizmet ücreti acenteye ödenir. Hizmet ücreti, teslim masraflarına ek

olarak, geçiş veya uğrak başına, en az 150.- ABD Doları ve en fazla 500.-

ABD Doları olarak uygulanır.

 2- Bunker İkmali:

 Bunker ikmali ve slop hizmeti nezaret ücreti 100.- ABD Doları hizmetin

gemi demirdeyken yapılması halinde uygulanır.

 3- Türk Boğazlarından geçiş sırasında katılan ve ayrılan kişi başına

(masraflara ilaveten)

 ABD DOLARI

 ----------

 1 - 2 kişi 75

 beher fazla kişi 25

 4- Tıbbi Hizmetler:

 Beher hasta başına 40

 (Masraflara ilaveten)

 5- Kaptan avansı:

 Verilen para miktarı üzerinden %1, minimum 50

 (Masraflara ilaveten)