KIYI TESİSİ YAPIM TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

9 Ağustos 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26608

TEBLİĞ

            Denizcilik Müsteşarlığından:

KIYI TESİSİ YAPIM TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/3)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince kıyıda yapılabilecek liman, yat limanı, marina, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesisleri ile deniz ulaşımına yönelik diğer üst ve altyapı tesislerinin 1/1000 ölçekli imar planının onaylanmasına yönelik, Denizcilik Müsteşarlığınca verilecek görüşte esas alınacak kriterler ile görüşe dayanak teşkil edecek olan teknik raporları hazırlayacak kurum ve kuruluşların uyması gereken usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 inci maddede belirtilen ve kıyılarımızda denizcilik, limancılık veya kıyı ile ilgili faaliyetler amacıyla inşa edilecek 1/1000 ölçekli imar planına tabi kıyı tesislerini kapsar.

             (2) İmalata yönelik gemi inşa ve bakım onarım hizmeti gören tersane, tekne imal yeri ve çekek yerleri ile tüm askeri kıyı tesisleri bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 14/4/1925 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (c) ve (m) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

             a) Müsteşarlık: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını,

             b) İmar planı onay idaresi: Kıyı tesisine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planını onaylamaya yetkili Bakanlık/kuruluşu,

             c) Kıyı tesisi: Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen tesisleri,

             ç) Yatırımcı: Bu Tebliğin 1 inci maddesindeki kıyı tesislerini inşa etmek amacıyla imar planı onay idaresine başvuran kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişileri,

             d) Teklif imar planı: Yatırımcı tarafından inşa edilecek kıyı tesisine ait, onaylanmak üzere ilgili idareye sunulan, üzerinde deniz koordinatları da işlenmiş olan 1/1000 ölçekli ve/veya 1/5000 ölçekli uygulama imar planı teklifini,

             e) İTDK: İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonunu,

             f) MEGM: Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünü,

             g) Fizibilite raporu: Yatırımcı tarafından kıyı ve dolgu alanında yapılacak tesisler ile ilgili olarak, yatırımın gerekçesini, maliyetini ve finansmanını, kapasitesini, konumu ve öneri vaziyet planını, tesisin ülke ve bölge ekonomisine ve istihdama katkısını, yatırımın tamamlanma sürecini, iş akış planını ve diğer teknik açıklamaları içeren raporu,

             ğ) Modelleme raporu: Yapımı planlanan kıyı tesisinin bulunduğu deniz alanında geçerli olan; meteorolojik, oşinoğrafik ve topoğrafik koşulların, su üstü seyrine etki oluşturan objelerin, tesise komşu olan diğer kıyı yapılarının ve deniz trafiğinin modellendiği sanal bir manevra alanında, tesise yanaşıp/ayrılması öngörülen gerçek gemilerin tip ve tonajına uygun matematik gemi modellerine, köprüüstü simülatörü ortamında manevra yaptırılması neticesinde elde edilen analitik verilere dayalı olarak, gemiler ile kıyı yapısı arasındaki etkileşimden kaynaklanan manevra risklerini tanımlayan ve derecelendiren raporu,

             h) Köprüüstü simülatörü: Deneysel veya teorik olarak elde edilmiş bir takım denklemlerden yola çıkarak, matematiksel gemi modellerinin statik ve dinamik durumunun, planlanan bir kıyı yapısıyla ve diğer çevresel parametreler ile ilişkili olarak olası gelişiminin görsel destekli benzetimini sağlayan, en az 225° lik yatay ve 30° lik düşey bir görüş açısı içine giren objeleri, gece ve gündüz koşullarını, çalışılan coğrafi alanla ilişkili olarak gemi radarı ve elektronik harita görüntüsünü, gemi köprüüstü ve haberleşme aygıtlarını fiziki gerçekliklerine ve gerçek zaman ölçeğine uygun olarak temsil edebilen sistemi,

             ı) Ön izin: Yatırımcılar tarafından kıyıda ve/veya dolgu alanında yapılacak yapılara ilişkin; taşınmazın fiili kullanımı olmaksızın, Hazine adına tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemleri yapmak veya imar planının yapılması, değiştirilmesi yahut uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kuruluşlara onaylatılması ve gerekli izinlerin alınması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi amacıyla, bedeli ödenmek şartıyla verilen izni,

             i) Termin Plan: Kıyı tesisinin onay, izin, inşa aşamasını ve süreleri gösteren programı,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teklif Dosyası İçeriği ve Yatırımcı Bilgileri

             Teklif dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler

             MADDE 5 – (1) İmar planı onay idaresince görüş almak üzere Müsteşarlığa gönderilen teklif dosyasında aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunmalıdır:

             a) Kıyı tesisinin deniz koordinatları işlenmiş 1/1000 ölçekli ve/veya 1/5000 ölçekli teklif imar planı,

             b) MEGM’den alınmış ön izin belgesi.

             c) Yatırımın yapılacağı alanın yakın çevresine ilişkin mevcut ve/veya imar planı onaylanmış ancak, henüz inşaatına başlanılmamış kıyı tesislerinin işlenmiş olduğu 1/5000 ölçekli ve/veya 1/25000 ölçekli bilgi paftası.

             ç) Deniz ve geri sahayı da gösterecek şekilde, kıyı tesisinin yeri ve koordinatları işlenmiş olan bölgeye ait en büyük ölçekli deniz haritası.

             d) Yanaşma ve elleçleme kapasitesini, yük cinslerini, termin planı, geri sahaya ilişkin bilgileri, gerekçeyi ve plan kararlarını da içeren imar planı açıklama raporu.

             e) Fizibilite raporu.

             f) Modelleme raporu.

             (2) Fizibilite raporu, yeni yapılacak kıyı tesislerinde istenir. Bu Tebliğden önce inşası tamamlanmış, ancak tesisin temel niteliklerini değiştirmeyecek modifiye işlerde istenmez.

             (3) Modelleme raporu, yük/yolcu tahmil/tahliyesine yönelik hizmet verecek birden çok kıyı tesisinin aynı bölgede hizmet vermesinin söz konusu olduğu durumlarda istenir. Yapılması planlanan balıkçı barınakları, yat limanları, sportif, güneşlenme ve benzeri turizm amaçlı kıyı tesisleri için gönderilen teklif dosyalarında modelleme raporu aranmaz. Bu Tebliğ’den önce inşası gerçekleştirilmiş tesislere ilaveler yapılmak istenilmesi halinde, ilave yapılacak tesis büyüklüğü göz önüne alınarak, bu raporun gerekliliğine Müsteşarlık karar verir.

             Kıyı tesisi yatırımcısında tesisin işletme safhasında aranacak ön şartlar

             MADDE 6 – (1) Kıyı tesisi yatırımı için başvuracak yatırımcının, tesis inşaatının tamamlanmasını müteakip, 18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince Müsteşarlıktan işletme izni alabilmesi için aşağıdaki şartları sağlaması gereklidir.

             a) Özel hukuk tüzel kişileri için:

             1) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda belirtilen şirketlerden olması, balıkçı barınakları için 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi kooperatif tüzel kişiliğinin bulunması.

             2) Kıyı tesisinin niteliğine göre denizcilik, limancılık veya kıyı ile ilgili faaliyetlerde bulunmaya yönelik, şirket ana sözleşmesinin faaliyetler maddesinde yer almış olması.

             3) Şirketi idare ve temsile yetkili olanların kamu haklarından kısıtlı olmaması.

             b) Kamu hukuk tüzel kişileri için: Kuruluşun ana statüsünde denizcilik, limancılık veya kıyı ile ilgili faaliyetlerle iştigal edileceğinin belirtilmiş olması.

             c) Gerçek kişiler için:

             1) Türk vatandaşı olmak.

             2) Kamu haklarından kısıtlı olmamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Modelleme ve Fizibilite Raporlarının Niteliği ve Rapor Hazırlayacak

Kuruluşların Yetkilendirilmesi

             Modelleme ve fizibilite raporu hazırlayacak kuruluşlarda aranacak şartlar

             MADDE 7 – (1) Modelleme ve fizibilite raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşların aşağıdaki koşulları sağlamaları zorunludur.

             a) Üniversitelerin mühendislik, güverte, gemi makineleri, deniz ulaştırma ve işletme, gemi inşaatı, deniz teknolojisi bölümlerinden en az lisans düzeyinde eğitim görerek mezun olmuş ve kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili olarak en az üç yıl çalışmış olan bir rapor koordinatörünü, raporun hazırlanması, incelenmesi veya denetimi için imza yetkisine sahip olarak sürekli olarak istihdam etmeleri,

             b) Üniversitelerin mühendislik, işletme, ekonomi, maliye, iktisat, ekonometri, matematik, istatistik bölümleri lisans mezunlarından kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili olarak en az iki yıl çalışmış bir personeli sürekli olarak istihdam etmeleri,

             c) Simülatordeki manevra deneylerinde, en az uzakyol kaptanı veya kıdemli kılavuz kaptan yeterlik belgesine sahip bir uygulamacı personeli görevlendirmeleri ve hazırlayacakları deney raporunda imzasının bulunmasını sağlamaları,

             ç) Kurum veya kuruluşların, denizcilik, mühendislik, müşavirlik, araştırma, geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor ve benzeri çalışma konularında faaliyet gösterdiklerini, Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan şirket kuruluş senedi veya ana sözleşmesi veya tüzüğü ile belgelendirmeleri,

             d) Raporu hazırlayacak kuruluşların yüksek öğretim kurumu olması halinde, denizcilikle ilgili enstitü, fakülte veya bölümlerden olmaları,

             e) Köprüüstü simülatörüne sahip olmaları veya köprüüstü simülatörüne sahip kurum veya kuruluşlar ile bu tebliğin kapsamındaki konularda çalışabileceklerini belgeleyen geçerli bir kullanım protokolü veya işbirliği sözleşmesi yapmış olmaları,

             f) Bu Tebliğ kapsamındaki modelleme veya fizibilite raporu hazırlama hizmetine ilişkin taahhütleri dışında, yapımı planlanan kıyı tesisinin yatırımcısı ile herhangi bir menfaat veya ortaklık ilişkisi içinde olmamaları,

             g) Hazırlanacak raporlara ilişkin olarak, Müsteşarlığa gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık taahhütnamesi vermeleri.

             (2) Kamu tüzel kişiliğini haiz yatırımcı kuruluşlar, yukarıda belirtilen koşulları yerine getirmek kaydıyla, kendi tesislerine ait raporları hazırlayıp idareye sunabilirler.

             Yeterlik başvurusu

             MADDE 8 – (1) Modelleme ve fizibilite raporu hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşlar bir dilekçe ile Müsteşarlığa başvururlar. Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri eklenir.

             a) Kurum veya kuruluşların Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan şirket kuruluş senedi veya ana sözleşmesi veya tüzüğü,

             b) Başvuru yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak sicil belgesi veya sicil kaydı,

             c) Kurum veya kuruluşu temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri, kamu tüzel kişiliği haiz kuruluşlardan, kurum amiri tarafından yetkili kılındıklarına ilişkin yazı,

             ç) 7 nci maddenin (a) ve (b) bendi kapsamında istihdam edilen personelin diploma örnekleri, çalıştığı yerlerle ilgili belge/belgeler imza sirküleri ve sigortalı işe giriş belgeleri, (emekli olmuş personel için sosyal güvenlik destek primi belgeleri, ortak ise ortaklıkla ilgili belgeler)

             d) 7 nci maddenin (c) bendi kapsamındaki personelin diploma ve yeterlik belgesi örneği, imza sirküleri, kuruluşla olan hizmet sözleşmesi,

             e) Kullanılacak köprüüstü simülatörüne ait ayrıntılı teknik bilgileri içeren dosya ve simülatörün sahiplik belgesi veya kullanım protokolü yahut işbirliği sözleşmesi,

             f) Gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık taahhütnamesi.

             (2) Kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlardan, başvuru sırasında (a), (b) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez.

             Yetkilendirme ve yetkilendirilenlerin yükümlülükleri

             MADDE 9 – (1) Modelleme ve fizibilite raporu hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşların başvuruları, Müsteşarlıkça 7 nci ve 8 inci maddelerde belirtilen koşullar ve sunulan belgeler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Başvurusu kabul edilen kuruluşlar modelleme ve fizibilite raporu hazırlama konusunda Müsteşarlıkça yetkilendirilir.

             (2) Yetkilendirilen kuruluşların yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

             a) Hazırlayacakları modelleme ve fizibilite raporlarını bu Tebliğde tarif edilen usul ve esaslara uygun olarak, kaynakları gösterilmiş verilere ve genel kabul görmüş bilimsel metodolojilere dayalı olarak hazırlamak,

             b) Tarafsızlık ve gizlilik taahhüdüne uygun davranmak,

             c) Yaptığı tüm işlemlere ve verdiği belgelere ilişkin gerekli tüm kayıtları tutmak ve bunları gerekli hallerde Müsteşarlığın incelemesine sunmak,

             ç) Yeterlik başvurusu aşamasında sundukları ve 7 nci maddede sayılan belgelerde meydana gelecek değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren otuz iş günü içinde Müsteşarlığa bildirmek,

             d) Müsteşarlıkça yapılan denetlemelerde, görevlilere gerekli bilgi ve belgeleri sunmak.

             (3) Yeterlik koşullarını kaybettikleri veya verilen taahhütlere uymadıkları ve yükümlülüklerini yerine getirmedikleri tespit edilen kuruluşların yetkileri Müsteşarlıkça iptal edilir.

             Fizibilite raporlarının içeriği

             MADDE 10 – (1) Yetkili kuruluşlarca hazırlanacak fizibilite raporları aşağıdaki konulardaki bilgileri ve analizleri içermelidir.

             a) Proje ile ilgili genel bilgiler:

             1) Projenin yeri.

             2) Projenin tanımı, amacı ve hizmet sağlayacağı alanlar.

             3) Komşu tesisler (mevcut tesisler, imar planı onaylanmış potansiyel komşu tesisler)

             4) Projenin genel özellikleri ve kapasite seçimi.

             b) Proje sahasının tanıtılması:

             1) Coğrafi konumu.

             2) Topoğrafik ve batimetrik durumu.

             3) Genel jeoloji ve deprem durumu.

             4) Meteorolojik özellikler ve iklim durumu.

             5) Tesisin ulaşım ağına (karayolu, demiryolu, havayolu ve diğer deniz yolları) irtibatı.

             6) Arazi mülkiyeti ve araziden yararlanma durumu.

             c) Bölgedeki ulusal ve uluslararası deniz ticareti:

             1) Dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler.

             2) Piyasa beklentileri.

             3) İstihdam durumu.

             4) Liman hinterlandının genel yapısı.

             5) Bölgedeki yük (yolcu veya yat sayısı ) dağılımı.

             6) Bölgedeki mevcut yük (yolcu veya yat) trafiği.

             7) Bölgenin gelecekteki yükleme boşaltma (yolcu veya yat sayısı) talep tahmini.

             8) Bölgedeki yat turizmi ve yat limanları.

             ç) Planlanan kıyı tesisinin özellikleri:

             1) Deniz yapılarının tasarımı, liman konfigürasyonunun uygunluğu (rıhtım, iskele ve mendireklerin dizaynı, saha kullanımının verimliliği)

             2) Kara tesislerinin tasarımı (iskele/rıhtım üzerindeki yolların transfer için yeterliliği)

             3) Alt–üst yapı özellikleri.

             4) Planlanan liman elleçleme, transfer ve istifleme ekipmanları.

             5) Ekipmanların kapasite ve özellikleri.

             6) Gümrükleme, dökümantasyon ve yük bilgileri.

             7) Yük elleçleme ve depolama teknolojileri.

             8) Açık-kapalı depolama imkanları.

             9) Enerji planlaması.

             10) Bakım imkanları.

             11) Kıyı tesisinin değişik gemi tipine göre derinlik (draft) konfigürasyonu.

             d) Yatırımın maliyeti:

             1) Genel kabuller.

             2) Yatırım planı ve iş takvimi.

             3) Yatırım giderleri.

             e) Sonuç ve öneriler, yönetici özeti.

             (2) Fizibilite raporunun (c) ve (ç) bölümünde istenen bilgiler, araştırma ve inceleme konuları; kıyı tesisinin tipine, kullanım amacına, yanaşacak gemiye ve elleçlenecek yük cinsine göre, fizibilite içeriği içerisinde yer alan bilgi ve araştırma konuları değişiklik gösterebilir.

             Simülatör destekli modelleme raporlarının içeriği

             MADDE 11 – (1) Modelleme raporlarında, jenerik alan ve ilgili liman çevresi deniz trafiğinin, eş zamanlı simülasyonu yapılarak, tam donanımlı köprüüstü simülatöründe risk analizi uygulamalarının gerçekleştirilmesi gereklidir. Elde edilen simülatör analiz çıktılarına, söz konusu su alanındaki kıyıdan ve varsa deniz trafiğinden kaynaklanan gemi manevra zorluklarının, nümerik analiz metotları uygulamak suretiyle somut olarak risk değerlendirilmesi yapılmalıdır.

             (2) Yetkili kuruluşlarca hazırlanacak fizibilite raporları aşağıdaki konulardaki bilgi ve analizler yer almalıdır.

             a) Jenerik liman alanının yapılandırılmasına ait bilgiler ve alana ait portolon,

             b) Manevra için kullanılan gemilerin statik özelliklerini gösteren tablolar, (tip ve tonaj, su çekimi, serbest borda, dönme dairesi, makine gücü-hız ilişkisini gösteren tablolar)

             c) Matematiksel model değişkenlerinin izlenebilmesine ilişkin kayıtlar, (uygulanan dümen açıları, pruva dönme oranı, hız ve rota bilgisi, mevkii bilgisi, makine kumandaları, kullanılan römorkörlere ve bağlama özelliklerine ilişkin bilgiler ve izler)

             ç) Eş zamanlı simülasyona ait bilgiler,

             d) Uygulanan nümerik analiz metotlarına ilişkin bilgiler ve simülatör uygulamalarına dayalı nümerik risk analizi çıktıları,

             e) Risk analizi çıktılarına çevre ve trafik değerlerine dayalı risk değerlendirme modellemesi,

             f) Risk değerlendirmesi ve sonuçları,

             g) Kıyı alanında birden fazla kıyı tesisi/iskele yapımı planlanıyorsa veya komşu tesis/tesisler mevcut ise, tesislere yanaşabilecek maksimum gemi boyutları göz önünde bulundurularak, emniyetli gemi manevrası bakımından tesisler arasında öngörülen minimum mesafe.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Planlama, İnceleme ve Görüş

             Kıyı tesisinin kullanım amacına göre planlanması, yerleşim planı

             MADDE 12 – (1) Yapımı planlanan kıyı tesisi rıhtım veya iskelesi bölümlerinin tahmil/tahliye edilecek yük cinsine, yükün tehlikeli olup olmadığına veya diğer kullanım amacına yönelik olarak imar planı onay aşamasında planlama yapılmalı, bu plana göre gerekiyorsa baba, anale, serbest bırakma kancası, acil serbest bırakma kaplini, yangın/ürün boru hatları gibi yardımcı tesisat/teçhizatı, imar planı teklifinden ayrı olarak yerleşim planı hazırlanarak alt yapı oluşturulmalıdır. Bu planlama ile kıyı tesisinin ileriki yıllara yönelik rezerv kullanım amaçları veya projeksiyonu da öngörülmelidir. Yerleşim planı, onaylı imar planı ve uygulama projesine aykırı olmaması koşulu ile Müsteşarlıkça onaylanacak olup, sonraki yıllarda tadilat gerekmesi durumunda, tadilat planı da Müsteşarlığa onaylatılmalıdır.

             (2) İlan edilmiş demirleme sahaları da tesis planlanırken hesaba katılmalıdır.

             İnceleme ve tespit komisyonu

             MADDE 13 – (1) İmar planı onay idaresince, yukarıdaki bilgi ve belgeleri içeren teklif dosyası ile birlikte Müsteşarlığa intikal ettirilen 1/1000 ölçekli imar plan teklifine ilişkin olarak, mahallinde inceleme ve tespitler yapacak olan İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonu (İTDK), Müsteşarlığın merkez teşkilatı veya merkez teşkilatınca talimat verilmesi halinde taşra teşkilatının en üst amiri tarafından görevlendirilecek iki personel ve ilgili liman başkanının katılımı ile en az üç kişiden oluşturulur.

             (2) İTDK tarafından, bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen bilgi belgeler ile geri saha yol bağlantısı ve tesisin durumuna göre gerekli olabilecek diğer bilgi belgeler göz önüne alınarak mer’i mevzuat çerçevesinde gerekli inceleme ve tespitler yapılır.

             (3) İTDK tarafından mahallinde yapılan inceleme sonucunda tanzim edilen rapor, taşra teşkilatının en üst birim amirinin görüşü ile birlikte veya görevlendirme Müsteşarlık tarafından merkezden yapılmış ise, merkez teşkilatı uzmanlarınca Müsteşarlığa intikal ettirilir.

             (4) İmar planı onaylatmaya talip yatırımcı, İTDK tarafından mahallinde yapılacak incelemede her türlü bilgi, belge, araç, gereç ve teçhizat ile planlanan tesise ait yere ulaşımı ve konaklamayı sağlamakla yükümlüdür.

             Talebin değerlendirilmesi ve görüş verilmesi

             MADDE 14 – (1) Müsteşarlık, yapımı talep edilen kıyı tesisinin işletilmesinde ve bu tesise gemi yanaştırılmasında, kendisine tevdi edilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığına ilişkin nihai değerlendirmeyi yapar. Bu değerlendirme;

             a) Mer’i mevzuattaki hükümlere,

             b) Teklif dosyasıyla Müsteşarlığa ibraz edilen teklif plan, bilgi ve belgelere,

             c) Mahallinde yapılan inceleme ve tespit sonucunda düzenlenen İTDK raporu ile Müsteşarlığın ilgili taşra teşkilatı biriminin görüşüne,

             ç) Modelleme ve fizibilite raporlarına,

             dayanılarak yapılır ve sonuçlandırılır.

             (2) Yapılan inceleme ve değerlendirmenin sonucu, görüş isteyen imar planı onay idaresine ve diğer ilgili kurum/kuruluşlara yazılı olarak bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

             Eksik bilgi ve belge

             MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerin eksik olması halinde, teklif değerlendirilmeden imar planı onay idaresine iade edilir.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.