GEMİ ACENTELİK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

10 Mart 2008 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26812

TEBLİĞ

                Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

GEMİ ACENTELİK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTG: 2008/1)

             Amaç

             MADDE1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Karasularında, iç sularında ve nehirlerinde sefer yaparak yük ve yolcu taşıyan veya Türk Boğazları'ndan geçen deniz taşıt ve araçlarının acentelik hizmetlerini ifa eden "Gemi Acenteleri"nin hizmet ücret tarifesinin belirlenmesidir.

             Kapsam

             MADDE2 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş ve Deniz Ticaret Odalarına kayıtlı olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin verdikleri acentelik hizmetleri ücretlerinin asgari düzeyini belirler.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ ve eki tarifeler, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci maddesinin (p) bendi gereğince hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen tanımlar;

             a) Navlun:

             Taşıyanın nam ve hesabına ödenecek olan, yolcu ve yükün taşınmasına ilişkin ücretlerin tamamıdır. Navluna, deniz taşımasına ilişkin her türlü sürşarj ve ek gelirler dahildir.

             b) Yük:

             Genel olarak deniz, hava, kara ve demiryolu ile bir yerden diğer bir yere taşınabilen her çeşit mal ve eşyadır.

             c) Konteyner:

             Bir taşıma kabı olup, silindirik, dikdörtgen veya kare prizma şeklinde özel tasarımlı, yükleme/boşaltmalarda sürat ve zaman tasarrufu sağlayan bir

             kap veya kutuyu,

             ç) Gemi acentesi:

             Deniz taşıt veya araçları ile yolcu ve yük taşımalarında, gemi sahibi, kaptanı, işleticisi ve kiracısı nam ve hesabına üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı hak ve menfaatlerini tayin edilen bölge içinde koruyan ve bunun karşılığında ücret alan gerçek ve tüzel kişileri,

             d) Gemi acentelik hizmeti:

             Türk limanlarına gelen her türlü deniz taşıt ve araçlarının yolcu, yük, bakım/onarım, sörvey, ikmal, personel değişikliği, yükleme/boşaltma, kılavuz/römorkör alma vb. işlemlerinin, ilgili kişi, kuruluş ve birimler nezdinde ifasını ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının öngördüğü kuralların noksansız uygulanması ve bu işlerle ilgili her türlü bilginin zamanında doğru ve noksansız olarak bildirilmesini,

             e) Koruyucu acentelik hizmeti:

             Taşıma mukavelesi hükümleri gereğince tayin edilen acenteye ilaveten, gemi donatanı, kaptanı veya işleticisinin, gemi adına yaptırmak istediği hizmetler için tayin edilen gemi acentesinin yapacağı iş ve hizmetleri,

             f) Ücretler:

             1) Acentelik ücreti:

             Gemi acenteliği hizmeti yapan gerçek veya tüzel kişilere, yaptıkları hizmetlere karşı bu Tebliğin ekinde bulunan taban ücretlerden az olmamak üzere gemi sahibi, kaptanı, işleteni veya kiracısı tarafından ödenen ücreti,

             2) Gözetim ücreti:

             Acentelik ve koruyucu acentelik hizmetlerine ek olarak, gemi işlemlerinin ilgili kişi, kuruluş ve birimler nezdinde acente tarafından takip edilmesi, yerine getirilmesi, işin hızlandırılması, en kısa süre içinde ve salimen eşyanın tahliyesi ve yüklemenin sağlanması, evrak işlemlerinin yapılması, yükün teslim alınması ve teslim edilmesi, eşyadaki eksiklik veya fazlalıkların takibi karşılığı olarak, deniz taşıt ve araçlarının sahibi, kaptanı, işleteni veya kiracısı  tarafından ödenen ücreti,

             3) Primaj ücreti:

             Çıkış limanında yüklemede gösterilen ihtimama karşılık, navluna ek olarak yük sahibi (navlun ödeyeni) tarafından ödenen ücreti,

             4) Diğer Hizmetler Ücretleri (İstanbul ve/veya Çanakkale Boğazından geçen gemiler için)

             a) Personel gözetimi:

             Sefer yapan deniz taşıt ve araçların personel değişikliği, hastalığı veya izine çıkmasında, acente tarafından yapılan vize harcı, karşılama, otel, vasıta, doktor, hastane, ilaç vb. gibi yapılan masraflara ek olarak, bu Tebliğin ekinde bulunan tarifeye göre gemi sahibi, kaptanı, kiralayanı veya işleticisi tarafından ödenen ücreti,

             b) Transit gemi aksam ve malzeme aktarma ücreti:

             Donatanı, kiracısı veya işleticisi tarafından deniz taşıt ve araçlarının ihtiyacı için gönderilen gemi aksam ve malzemenin deniz taşıt ve araçlarına verilmesini, bu hizmetlerin yerine getirilmesi için yapılan masraflara ilave olarak ekte bulunan tarifeye göre donatanı, kaptanı, kiracısı veya işleticisi tarafından ödenen ücreti,

             c) Gemi kaptanına verilen nakit avans:

             Donatanı, kiralayanı ve işleticisi tarafından gemi kasasına gönderilen paranın acente tarafından gemiye verilmesi, yapılan masraflara ek olarak gemi sahibi, kaptanı, kiralayanı veya işleticisi tarafından acenteye ekli tarifeye göre ödenen ücreti,

             ifade eder.

             Yükümlülük

             MADDE 5 – (1) Gemi acenteliği faaliyeti gösteren gerçek veya tüzel kişiler, öncelikle Türk denizciliğinin uluslararası düzeyde onurunu, saygınlığını, menfaatlerini, iktisadi ve ticari itibarını korumak ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ile uluslararası anlaşmalara göre ödenmesi gereken vergi, resim, harçların ödenmesini sağlamak ve bu Tebliğe göre alınması gereken taban ücretleri tatbik etmekle yükümlüdürler.

             Ücret ve masrafların tahsili

             MADDE 6 – (1) Türkiye limanlarına sefer yapan veya Türk Boğazlarından geçen gemilerin acentelik, koruyucu acentelik, komisyon, primaj, gözetim, liman ücretleri ile diğer masrafların tamamının, peşin olarak gemi acenteliği yapan gerçek ve tüzel kişilerin hesabına gelmesi zorunludur. Türk limanlarına tarifeli veya düzenli sefer yapan gemilerin liman masraflarının ödenmesi işlemlerinde, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun ile  Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar uyarınca yayımlanan "Görünmeyen Muameleler Tebliği" hükümleri uygulanır.

             Taban ücretler

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğe ekli cetvellerde gösterilen miktarlar, taban ücretlerdir. Alınacak ücretler, bu Tebliğde belirtilen cetvellerdeki ücretlerden aşağı olamaz. Bu Tebliğde gösterilen cetvellerdeki ücretlerin altında hizmet satanlar ve alanlar hakkında bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen cezai müeyyide uygulanır.

             Ücretlere dahil olmayan giderler

             MADDE 8 – (1) Her tarife cetvelinde belirtilen ücretler, tanımlarda belirtilen iş ve hizmetlerin karşılığıdır. Deniz taşıt ve araçlarının yük, yolcu ve eşyaya ilişkin vergi, resim, harç, pul ve zorunlu giderleri ile bu taşıt ve araçların makine, teçhizat, malzeme ve personeline, mevzuata uygun olmayan durum ve hallerde ödenmesi gereken giderler, navlun tahsili ve havale giderleri, acentelik ücretine dahil değildir.

             Uygulama alanı

             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, kabotaj seferleri dışında, Türkiye karasularına, limanlarına, tersanelerine, iç sularına ve nehirlerine gelen, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçen her türlü deniz taşıt ve araçlarına uygulanır.

             Cezai hükümler

             MADDE 10 – (1) Gemi acenteliği faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, bu Tebliğde belirtilen esaslar ile ekte sunulan taban ücret tarife cetvellerini uygulamakla yükümlüdür. Bu Tebliğ ekinde belirtilen taban ücretlerden aşağı hizmet alınamaz ve satılamaz. Bu uygulama dışına çıkanlar; diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 87 ve 93 üncü maddelerine istinaden Deniz Ticaret Odaları tarafından cezalandırılır.

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümleri ve ekinde belirtilen ücret cetvelleri, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu Tebliğin yürürlüğe girmesiyle, 8/1/2004 tarihli ve 25340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (İç Ticaret: 2004/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürütme

             MADDE12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

             TARİFE NO: 1 ACENTELİK HİZMETLERİ

             Liman ve/veya karasularındaki gemiler için:

             Geminin tonilatosu N.T.                                            Her uğrama için baz ücret Euro

             0       - 500'e kadar                                                                                             300

             501   - 1000'e kadar                                                                                           500

             1001 - 2000'e kadar                                                                                           750

             2001 - 3000'e kadar                                                                                           975

             3001 - 4000'e kadar                                                                                         1200

             4001 - 5000'e kadar                                                                                         1450

             5001 - 7500'e kadar                                                                                         1700

             7501 - 10000'e kadar                                                                                       2100

             10001 - 20000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak                                   75

             20001 - 30000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak                                   65

             30001 - 40000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak                                   55

             40001 - 50000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak                                   40

             50001 ellibinden yukarı, beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak                 25

             a) Yukarıdaki baz ücret geminin liman ve/veya karasularında ne sebeple olursa olsun 5 (beş dahil) takvim gününe kadar kalışı içindir.

             b) Geminin 5 (beş) günden fazla kalması halinde 5 (beş) günden sonraki 3 (üç) günlük her dönem ve kesri için baz ücretlere %25 (yirmibeş) eklenir.

             c) Geminin eşya ve yolcu hizmetlerinin aynı liman alanı içerisinde başka başka yerlerde yapılması (geminin kendi imkanlarıyla aynı rıhtım boyunca yer değiştirmeleri dışında) ilk yer değiştirme için baz ücrete (on) ve bundan sonraki yer değiştirmeler için baz ücrete %5 (beş) eklenir.

             d) Donatanlarca istenecek özel denetim ve hizmetler dışında; müşterek ve hususi avarya, çatışma, karaya oturma, yangın, kurtarma-yardım, havuzlama, onarım gibi hizmetlerin yapılması halinde baz ücretlere %25 (yirmibeş) eklenir.

             e) Yalnız yolcu gemileri için baz ücretten %40 (kırk)'a kadar indirim yapılabilir.

 

             TARİFE NO: 2 KORUYUCU ACENTELİK HİZMETLERİ

             Liman ve/veya karasularındaki gemiler için:

             Geminin tonilatosu N.T.                                       Her uğrama için baz ücret Euro

             0       - 500'e kadar                                                                                             150

             501   - 1000'e kadar                                                                                           250

             1001 - 2000'e kadar                                                                                           375

             2001 - 3000'e kadar                                                                                           488

             3001 - 4000'e kadar                                                                                           600

             4001 -   5000'e kadar                                                                                         715

             5001 -   7500'e kadar                                                                                         850

             7501 -   10000'e kadar                                                                                     1050

             10001 - 20000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak                                   38

             20001 - 30000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak                                   33

             30001 - 40000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak                                   28

             40001 - 50000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak                                   20

             50001 ellibinden yukarı,                                                                                    13

             a) Yukarıdaki baz ücret geminin liman ve/veya karasularında ne sebeple olursa olsun 5 (beş dahil) takvim gününe kadar kalışı içindir.

             b) Geminin 5 (beş) günden fazla kalması halinde 5 (beş) günden sonraki 3(üç)'er günlük her dönem ve kesri için baz ücretlere %25 (yirmibeş) eklenir.

             c) Donatanlarca istenecek özel denetim ve hizmetler dışında; çatışma, karaya oturma, yangın, kurtarma-yardım, havuzlama, onarım gibi hizmetlerin yapılması halinde baz ücretlere %25 (yirmibeş) eklenir.

 

             TARİFE NO: 3 ACENTELİK HİZMETLERİ

             Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiler için:

             Geminin tonilatosu N.T.                           Bir Boğaz'dan bir geçiş için baz ücret Euro

             0 - 1000'e kadar                                                                                                    100

             1001 - 2000'e kadar                                                                                              145

             2001 - 3000'e kadar                                                                                              170

             3001 - 4000'e kadar                                                                                              200

             4001 - 5000'e kadar                                                                                              230

             5001 - 7500'e kadar                                                                                              280

             7501 - 10000'e kadar                                                                                            320

             10001 - 20000'e kadar beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak                        15

             20001 - 30000'e kadar beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak                        10

             30001 - 40000'e kadar beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak                          5

             40001 - 50000'e kadar beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak                          5

             50001'den yukarı                                                                                                     5

             a- Bu baz ücret hangi yöne olursa olsun bir Boğaz'dan bir geçiş içindir.

             b- Türk Boğazları'ndan transit geçen gemilerin geçişinde, ilk tayin edilen acentenin tam olarak ödediği rüsum ve ücretlerin, 1/2 si, geminin dönüşünde acente değişikliği olması halinde, dönüş acentesine dekont edilir. Dönüş acentesi dekont edilen bedeli tayin edilen ilk acenteye ödemekle yükümlüdür.

             c)- Refakatle Türk Boğazlarını Geçen Gemiler

             1) Boyları 300 mt'ye kadar olan gemiler;

             Acentelik baz ücretine ilaveten bu acentelik ücretinin %25'i,

             2) Gemi ve deniz araçlarının yedekte çekilmesinde;

             Acentelik ücretinin %50'si,

             3) Boyları 300 metreyi geçen veya özel izinle geçen gemiler;

             Acentelik baz ücretine ilaveten bu acentelik ücretinin %75'i ayrıca alınır.

             d- Limanda kalışın uzaması sebebiyle transit pratikası, serbest pratikaya dönüşen gemilerden, (iki boğaz olarak) acentelik ücretinin %25'i ayrıca alınır.

 

             TARİFE NO: 4 KORUYUCU ACENTELİK HİZMETLERİ

             Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiler için

             Geminin tonilatosu N.T.                           Bir Boğazdan bir geçiş için baz ücret Euro

             0       -   1000'e kadar                                                                                              50

             1001 -   2000'e kadar                                                                                              73

             2001 -   3000'e kadar                                                                                              85

             3001 -   4000'e kadar                                                                                              10

             4001 -   5000'e kadar                                                                                            115

             5001 -   7500'e kadar                                                                                            140

             7501 -   10000'e kadar                                                                                          160

             10001 - 20000'e kadar beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak                          8

             20001 - 30000'e kadar beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak                          5

             30001 - 40000'e kadar beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak                          3

             40001 - 50000'e kadar beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak                          3

             50001'den yukarı                                                                                                     3

             Bu baz ücret hangi yöne olursa olsun bir Boğaz'dan bir geçiş içindir.

 

             TARİFE NO: 5  GÖZETİM HİZMETLERİ

             Liman ve/veya karasularındaki gemiler için

             Yükleme ve boşaltma                                                            Euro/Metrik TON

             A) DÖKME EŞYA:

             a) Katı Eşya (Maden cevheri, minareller,

             hurda, pik demiri, kömür, keçi boynuzu,

             hayvan yemi, küspe, çimento, kilinker,

             ponza, suni gübre, mucur.)                                                                  

             I- 0-10000 tona kadar                                                                          0.15

             II- 10001-20000 tona kadar                                                                 0.10

             III- 20000 tondan yukarı kısım için                                                   0.05

             b) Tahıl ve Tohumlar:

             Buğday, arpa, yulaf, çavdar, pirinç, mısır,

             ayçiçeği, soya fasulyesi, fığ.

             I- 10000 tona kadar                                                                             0.10

             II- 10001-25000 tona kadar                                                                0.075

             III- 25000 tondan yukarı kısım için                                                  0.045

             c) Bakliyat:

             Bakla, börülce, fasulye, mercimek, nohut

             I- 0-5000 tona kadar                                                                            0.30

             II- 5000 tondan yukarı kısım için                                                       0.15

             d) Ham petrol, akaryakıt:                                                                      

             I- 15000 tona kadar                                                                            0.040

             II- 15001-35000 tona kadar                                                                0.030

             III- 35000 tondan yukarı kısım için                                                  0.015

             e) LPG ve LNG Gazlar:

             I- 0-15000 tona kadar                                                                          0.15

             II- 15000 tondan yukarı kısım için                                                     0.05

             f) Kimyevi maddeler (Petrol ürünü olanlar

             dahil) Şarap, zeytinyağı, melas, yemeklik

             sıvı yağ, madeni yağ, donyağı.                                                         0.15

             B) DÖKME OLMAYAN EŞYA:

             (Aşağıda sayılanlar)

             a) Tahıl ve un, suni gübre, şeker, çimento, pirinç, irmik,

             keçi boynuzu, minareller, mermer blok.

             I-  20000 tona kadar                                                                            0.15

             II- 20000 tondan yukarı kısım için                                                     0.05

             b) Taze meyve ve sebze, narenciye, dondurulmuş gıda               1.00

             c) Bakliyat ve Tohumlar                                                                     0.60

             d) Kağıt ve Demir çelik mamulü ile yarı mamülleri:

             Saç levha, kangal demir, profil, kütük demir,

             inşaat demiri, firkete demir, filmaşin, her türlü boru,

             rulo saç, gazete kağıdı, rulo kağıt, kağıt hamuru.

             I- 0 - 5000 tona kadar                                                                          0.25

             II- 5001 - 10000 tona kadar                                                                 0.15

             III- 10000'den yukarı kısım için                                                          0.10

             e) Ağaç kütüğü ve tomruk                                                                   

             I- 0 - 3000 tona kadar                                                                          0.50

             II- 3001 - 5000 tona kadar                                                                   0.35

             III- 5001 tondan yukarı kısım için                                                     0.10

             C) BOŞ KONTEYNER VE BOŞ TREYLER (Euro/Adet):              10.00

             D) CANLI HAYVANLAR (Euro/Adet):

             a) Küçük baş                                                                                       0.05

             b) Büyük baş                                                                                       0.15

             E) DİĞER EŞYA, KIRKAMBAR OLARAK TAŞINAN

             YÜKLER

             I-Yükleme ve/veya boşaltma ücretlerinin taşıyan

             Tarafından ödenmesi halinde                                                           1.00

             II-Yükleme ve/veya boşaltma ücretlerinin yüklenici

             ve/veya alıcı tarafından ödenmesi halinde                                     0.60

             F) KONTEYNER İÇİNDE TAŞINAN TÜM

             YÜKLER (YUKARIDAKİLER DAHİL):

             I- Yükleme ve/veya boşaltma ücretlerinin taşıyan

             tarafından ödenmesi halinde                                                             1.00

             II- Yükleme ve/veya boşaltma ücretlerinin

             yükleyici ve/veya alıcı tarafından ödenmesi

             halinde                                                                                                  0.60

             G) OTOMOBİL, JEEP, PİKAP, PANELVAN,

             MİNİBÜS, MİDİBÜS (Euro/Adet)

             Yükleme ve/veya boşaltma ücretlerinin taşıyan,

             yükleyici ve/veya alıcı tarafından ödenmesi

             halinde:

             0-50 adete kadar                                                                                  5.00

             51 - 300 adete kadar                                                                            3.00

             301 ve üzeri                                                                                          1.50

             H) RO - RO GEMİLERLE TAŞINAN VE KENDİ

             KENDİNE YÜRÜYEBİLEN TEKERLEKLİ PALETLİ

             VASITA VE İŞ MAKİNALARI

             (Euro/Uzunluğu üzerinden beher metre için                                   3.00

             I) Yukarıdaki belirtilen baz ücretlere göre hesaplanacak

             toplam gözetim ücretinin 150.- (yüzelli) Euro’dan

             az olması halinde, gözetim ücreti 150.- (Yüzelli) Euro

             olarak uygulanır.

 

             TARİFE NO: 6 KOMİSYON

             Komisyon ücreti sadece 1 numaralı tarifedeki acentelik ücretine ek olarak 5 numaralı tarifedeki (F, H) bölümleri için uygulanır.

             A) Eşya                                                                           Navlun Hasılatının Yüzdesi

             i) Yükleme                                                                                             5.0

             (Yükleme komisyonu, yükleme limanından

             konşimento üzerinde belirtilen nihai varış

             limanına kadar olan navlun üzerinden alınır.)

             ii) Boşaltma                                                                                           2.5

             B) Transit Eşya

             i) Yükleme                                                                                             2.5

             ii) Boşaltma                                                                                           1.5

                                                                                         Türkiye'de satılan  Bilet Bedelin Yüzdesi

             C) Yolcu Taşıması                                                                              12.5

             TARİFE NO: 7 PRİMAJ

                                                                                                      Navlun Hasılatının Yüzdesi

             A) Akdeniz ve Karadeniz limanları için                                            5.0

             B) Cebelitarık ve Süveyş dışındaki                                                     

             Limanlar için                                                                                         3.0

             a) Primaj ücreti 1 numaralı tarifedeki acentelik ücretine ek olarak 5 numaralı tarifedeki (F, H) bölümleri için uygulanır.

             b) Ancak konşimento başına alınacak primaj tutarı 3.500.- Euro ile sınırlıdır.

 

             TARİFE NO: 8 DİĞER HİZMET ÜCRETLERİ

             (Bu maddedeki hizmetler İstanbul ve/veya Çanakkale Boğazından

             Geçen Gemiler için uygulanır.)

             1- Yedek parça:

             Yurt dışından gelip, gemiye teslim edilen yedek parça ve/veya malzemenin, herbir gönderici için ağırlığı üzerinden, kilo başına 1.00 Euro hizmet ücreti acenteye ödenir. Hizmet ücreti, teslim masraflarına ek olarak, geçiş veya uğrak başına, en az 150.- Euro ve en fazla 500.- Euro olarak uygulanır.

             2- Bunker İkmali:

             Bunker ikmali ve slop hizmeti nezaret ücreti 100.- Euro hizmetin

             gemi demirdeyken yapılması halinde uygulanır.

             3- Türk Boğazlarından geçiş sırasında katılan ve ayrılan kişi başına

             (masraflara ilaveten)

                                                                                                                          Euro

             1 - 2 kişi                                                                                                  75

             beher fazla kişi                                                                                      25

             4- Tıbbi Hizmetler:

             Beher hasta başına                                                                              40

             (Masraflara ilaveten)

             5- Kaptan avansı:

             Verilen para miktarı üzerinden %1, minimum                                    50

             (Masraflara ilaveten)