GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU

5395

 

 

 

GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU

 

          Kanun Numarası             : 2548

          Kabul Tarihi                    : 6/11/1981

          Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 10/11/1981   Sayı : 17510

          Yayımlandığı Düstur       : Tertip : 5   Cilt : 21   Sayfa : 32

 

                                                                                                                          *

                                                                                                                        * *

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız

"Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"

Cilt: 1      Sayfa: 1205

 

                                                                                                                         *

                                                                                                                        * *

             Kapsam:

             Madde 1 – (Değişik: 19/10/1983-2928/1 md.)

             Türk limanları arasında seyreden, yabancı ülke limanlarından Türk limanlarına gelen, Türk limanlarından yabancı ülke limanlarına giden veya Boğazlardan transit geçen gemiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.

             Madde 2 – (Mülga: 19/10/1983-2928/6 md.)

             Sağlık resmi:

             Madde 3 – (Değişik: 19/10/1983-2928/2 md.)

             Türk limanlarında, 1 inci madde kapsamına giren gemilerden, her net tonu üzerinden alınacak sağlık resmi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle hazırlanacak ve her mali yıl başında yürürlüğe konulacak tarifeyle düzenlenir.

             Kabotaj hakkına sahip gemilere, Türk limanlarına gelen özel yatlara, yalnız turist taşıyıp başka ticari işlemlerde bulunmayan turist gemilerine ve bilimsel araştırma yapan gemilere, bu sağlık resmi, aynı tarifede belirlenecek şekilde özel indirimli olarak uygulanır.

             Bu sağlık resmini, Türk limanları arasında işleyen gemiler ile Türk limanlarından hareket eden gemiler, ilk hareket ettikleri limanlarda; yabancı ülkelerden gelen gemiler ise ilk uğradıkları limanlarda öderler.

             Boğazlardan transit geçen gemilerden tahsil edilecek olan sağlık resmi, Montreux Sözleşmesi hükümlerine tabidir.

             İstisnalar:

             Madde 4 – (Değişik: 19/10/1983-2928/3 md.)

             Harp gemileri, resmi ziyarette bulunan gemiler ve mücbir sebeplerle Türk limanlarına giren ve orada ticarete girişmeyen gemilerle, elli tona kadar olan gemilerden sağlık resmi alınmaz.

 

5396

 

            Türk limanlarına geliş veya gidişte, Boğazlardan transit geçen ve Montreux Sözleşmeli hükümlerine göre sağlık resmi ödemekle yükümlü bulunan gemilerden limanlarda ayrıca sağlık resmi tahsil edilmez.

             Gemi sağlık cüzdanı:

             Madde 5 – Türk limanları arasında çalışan ve kabotaj hakkına sahip 250 tona kadar olan gemilere, o geminin indirimsiz sağlık resmi tutarı karşılığında yıllık gemi sağlık cüzdanı verilir. Ancak bu miktar 100 tonluk bir geminin ödemesi gereken miktardan az olamaz.

             Yasaklar ve ceza:

             Madde 6 – Aşağıda gösterilen davranışlarda bulunmak yasaktır.

             a) Limandan sağlık işlemi yaptırmadan hareket etmek.

             b) (Değişik: 23/1/2008-5728/379 md.) Sağlık işlemlerini yaptırmak üzere sağlık denetleme merkezleri önünde veya bu merkezlerin gösterdikleri yerde durmamak, gemide sağlık tedbirlerini almamak, ilaç, tıbbi malzeme ve ilkyardım personeli bulundurmamak, sağlık denetiminde gereken sağlık belge ve sertifikalarını bulundurmamak ve süresinde yenilememek,

             c) (Değişik: 19/10/1983-2928/4 md.) Yabancı bir limandan gelen bir geminin, limanda sağlık denetimi yapılıp serbest pratika almadan herhangi bir madde alıp veya insan indirip bindirmesi.

             d) Gerçeğe uymayan sağlık bildirimi vermek.

             e) (Değişik: 23/1/2008-5728/379 md.) Hastalıkların oluşumu ve yayılmasına neden olan mikroorganizmalar ve vektörlerle ilgili önlemleri almamak,

             f) Bulaşık bir limandan gelen gemilerin sağlık muayenesi bitip temiz pratika almadan rıhtıma yanaşması ya da sağlık muayenesi sonunda temiz pratika alan ve fakat bazı şartlar altında rıhtıma yanaşmasına izin verilen gemilerin rıhtıma yanaştıktan sonra bu şartları yerine getirmemesi.

             g) Bulaşık bir geminin, sağlık muayenesi bitip temiz pratika almadan limana girmesi ya da koruma yerine alınan bulaşık bir geminin, sağlık tedbirlerinin eksiksiz yerine getirilmesine karşı engeller ve güçlükler çıkarması ve temiz pratika almadan koruma yerinden hareket etmesi.

             h) Gerektiğinde, geminin, gündüzleri ön direğine sarı karantina bayrağı ve geceleri de üstte kırmızı, altta beyaz fener bulundurmamak.

             (Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/379 md.) Bu yasaklara aykırı hareket eden gemi kaptanlarına, 0-250 net ton arası gemilerle ilgili olarak 1000 net tonluk geminin ödemesi gereken indirimsiz sağlık resmi tutarında, 250 net tondan büyük gemilerle ilgili olarak, ödemeleri gereken indirimsiz sağlık resminin dört katı tutarında idarî para cezası verilir. Bu idarî para cezasına karar vermeye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü görevlileri yetkilidir.            

İlgili bütçe :

             Madde 7 – Bu Kanunda öngörülen sağlık resmi, yıllık gemi sağlık cüzdan bedeli ve para cezaları Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesine gelir yazılır. (Ek cümle: 4/6/2008-5766/14 md.) Genel Müdürlük para cezası dışındaki gelirleri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil eder.

             Yönetmelik:

             Madde 8 – (Değişik : 19/10/1983-2928/5 md.)

             Bu Kanunun uygulama usul ve esasları, Kanunun yürürüğe girmesinden en geç altı ay içinde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkarılacakYönetmelikle belirlenir ve Resmi Gazetede yayımlanır.

 

 

5397/5398

 

             Yürürlükten kaldırılan hükümler:

             Madde 9 – 21/4/1340 tarih ve 500 sayılı; 31/7/1936 tarih ve 3057 sayılı; 31/7/1936 tarih ve sayılı; 18/6/1947 tarih ve 5115 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici Madde 1 – (2548 sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

             Bu Kanunda hazırlanması öngörülen yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar halen uygulanmakta olan Genel Yönetmeliğin bu Kanuna aykırı düşmeyen hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

            Yürürlük:

             Madde 10 – Bu Kanun 1/1/1982 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme:

             Madde 11 – Bu Kanun Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları tarafından yürütülür.

 

5399

 

 

2548 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE

 

                                                                                                Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                                                                                                  _____________________________                                                    

            Yürürlükten Kaldırılan

                 Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi          Sayısı        Maddesi

_____________________________________________ _____________ _________ _________

2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun

2 nci maddesi                                                                            19/10/1983         2928               6

 

5400

 

 

2548 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

Değiştiren                                                                                                                    Yürürlüğe

  Kanun                            2548 Sayılı Kanunun değişen maddeleri                      giriş tarihi

 2928                                   –                                                                                          22/10/1983

 5728                                   6                                                                                            8/2/2008

 5766                                   7                                                                                            6/6/2008