DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 

 DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ

 HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 

 Kanun Hük.Kar.nin Tarihi:10/8/1993 No:491

 Yetki Kanununun Tarihi :24/6/1993 No:3911

 Yayımlandığı R.G. Tarihi:19/8/1993 No:21673

 V tertip Düsturun Cildi :33 Sh:

 

 BİRİNCİ KISIM

 Amaç , Görev , Teşkilat

 Amaç

 Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnemenin amacı,denizcilik sistem ve

hizmetlerinin ülkenin deniz ilgi ve çıkarlarına ve ihtiyaçlarına

uygun olarak tahsisi ve geliştirilmesi için,Başbakanlığa bağlı

Denizcilik Müsteşarlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine

ilişkin esasları düzenlemektir.

 Başbakan bu Müsteşarlığın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli

gördüğü takdirde bir Devlet Bakanı eliyle kullanabilir.

 Görev

 Madde 2- Denizcilik Müsteşarlığının görevleri şunlardır:

 a) Deniz ticaretini,deniz ticaret filosu ve gemi sanayiini teşvik

edici tedbirleri almak,denizcilik endüstrisinin,deniz ve içsular

potansiyelinin geliştirilmesini ve işletilmesini sağlamak,

 b) Denizcilikle ilgili talep ve ihtiyaçları tespit etmek ve

planlamak,

 c) Denizlerde can ve mal güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak,

 d) Deniz araçlarının teknik nitelik ve yeterlilikleriyle bunlarda

çalışanların yeterlilik şartlarının belirtilmesi hususlarında temel

prensip ve politikayı tespit etmek,koordine etmek,

 e) Devletin denizcilikle ilgili hedef ve politikalarının tespiti

ve uygulanması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak ve yaptırmak,

 f) Deniz konuları ile ilgili hizmet gören kurum ve

kuruluşları,devletin deniz politikası ve stratejisi doğrultusunda

yönlendirmek ve koordine etmek,

 g) Deniz ulaştırmasında acenta ve komisyonculuk yapan veya

yapacak olan gerçek ve tüzel kişilerin yeterlik şartlarını ve hizmet

esaslarını belirlemek,bunları denetlemek ve tarifesine göre alınacak

ücret karşılığında izin belgelerini vermek,

 h) Müsteşarlığın kendi görev ve sorumluluk alanına giren

konularda,deniz ortamının bozulmasını ve deniz kirlenmesini önlemek

amacıyla her türlü tedbiri almak,izlenmesini ve denetlenmesini

sağlamak,bu konu ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

 i) Deniz sigortacılığı ile ilgili çalışmalar yapmak,bu

çalışmaları koordine etmek ve izlemek,

 j) Uluslararası seviyedeki denizcilik ile ilgili

hukuki,ekonomik,siyasi ve benzeri konularda ilgili kuruluşlarla

koordineli çalışmak,

 k) Toplumda deniz sevgisini yerleştirmek ve deniz kültürünü

yaygınlaştırmak için gerekli çalışmaları yapmak,

 l) Gemilerin ve gemi adamlarının sicillerini tutmak,

 

Teşkilat

 Madde 3- Denizcilik Müsteşarlığı,merkez teşkilatı ile taşra

teşkilatından oluşur.

 

 

 İKİNCİ KISIM

 Merkez Teşkilatı

 

 Merkez Teşkilatı

 Madde 4- Merkez teşkilatı,anahizmet birimleri ile danışma ve

yardımcı birim lerden meydana gelir.

 

 Merkez teşkilatı,Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

 

 BİRİNCİ BÖLÜM

 Müsteşarlık Makamı

 Müsteşar

 Madde 5- Müşteşar,Müşteşarlık kuruluşunun en üst

amiridir.Müsteşarlık hizmetlerinin Başbakanın direktifleri yönünde

mevzuata,hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik

siyasetine,kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak

yürütülmesini ve Müsteşarlığın faaliyet alanına giren konularda diğer

kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla

görevlidir.Müsteşara yardımcı olmak üzere 2 Müsteşar Yardımcısı

görevlendirilebilir.

 

 İKİNCİ BÖLÜM

 Anahizmet Birimleri

 

 Anahizmet Birimleri

 Madde 6- Denizcilik Müsteşarlığının anahizmet birimleri

şunlardır:

 

 a) Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü,

 b) Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü,

 c) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,

 Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü

 Madde 7- Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünün görevleri

şunlardır:

 

 a) Milli denizcilik politikasına uygun olarak deniz ticaret

filosunun gelişmesini teşvik edici tedbirleri almak,filonun rekabet

gücünü artırmak için ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

 

 b) Deniz ve içsular ulaştırmasını ülkenin genel ulaştırma

ihtiyaçlarına göre düzenlemek,denetlemek ve gereken tedbirleri almak,

 

 c) Türk gemileri ile ulusal ve uluslararası sularda yapılacak

ulaştırmaları ülkenin ihtiyaçlarına göre düzenlemek,bu maksatla kanun

ve yönetmelik değişikliklerinin hazırlanmasına yardımcı

olmak,gemilerin can ve mal güvenliği bakımından denetimini yapmak,

 

 d) Deniz işletmeciliği,deniz ecenta ve komisyonculuğu yapacak

olan gerçek ve tüzel kişilerin yeterliliklerini gösterir belgeyi

vermek,

 

 e) Gemilerin ve gemi adamlarının kütüğünü tutmak,

 

 f) Gemilerin ve yatların haberleşme alanında denetimini

yapmak,gemilerle yapılan sahil konuşmalarını kolaylaştırıcı tedbirler

almak,deniz işletmelerinin,acentalarının ve benzerlerinin uyması

gereken teknik ve idari hususları ilgili kuruluşlarla birlikte

haberleşme kurallarına uygun olarak düzenlemek,

 

 g) Deniz ulaştırması ile liman ve iskelelerin çalışmaları ve

boğazlardaki deniz trafiği hakkında istatistikler tutmak,

 

 h) Deniz ekolojisini bozacak ve deniz kirlenmesine neden olacak

her türlü faaliyetin izlenmesini ve denetlenmesini yapmak,bu konuda

diğer kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,gerekli tedbirleri almak,

 

 i) Liman tesislerinin ve ulaşım alt sistemlerinin çok noktalı

taşıma sistemlerine uygunluğunu sağlamak için kara ve deniz yolu

ulaşım sistemlerine entegre olabilecek tesisleri

planlamak,yapmak,yaptırmak,bu tesislerin kara içinde uzantısı olan ek

tesisleri planlamak,yapmak veya yaptırmak,

 j) Müsteşarlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

 

 Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü

 Madde 8- Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğünün görevleri

şunlardır:

 

 a) Gemi,inşa,onarım,söküm ve yan sanayii teşvik edici tedbirleri

almak,

 

 b) Ülke kıyıları ölçeğinde tersane ve gemi söküm yerlerini

belirlemek,planlamak,tahsis etmek ve izin vermek,gerektiğinde iptal

etmek,denetlemek,

 

 c) Kamu ve özel sektör tersanelerinin ve gemi söküm tesislerinin

kapasitesini ve verimini artırmak için,tevsi ve modernizasyonuna izin

vermek,modern üretim ,yönetim ve pazarlama metotlarının hakim

kılınmasını sağlayacak tedbirleri almak ,uygulamasını takip etmek ve

ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

 

 d) Ticaret gemilerinin ve yatların yapılışını nitelik ve güvenlik

bakımından denetlemek,

 

 e) Gemi inşa ve yan sanayiinin ihracata yönelmesi için yurtdışı

gelişmeleri izlemek ve gerekli tedbirleri almak,ilgili ulusal ve

uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

 

 f) Ulusal ve yabancı klas kuruluşlarıyla ilgili işleri yapmak,

 

 g) Müsteşarlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

 

 

 Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

 Madde 9- Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 

 a) Taraf olduğumuz uluslararası denizcilik

kuruluşlarında,ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak,etkin ve

sürekli bir biçimde katılımı sağlayacak önlemleri almak,bunları

koordine etmek,

 

 b) Üyesi olduğumuz uluslararası denizcilik kuruluşlarının zaman

cetvellerinin gündemlerini takip etmek,değerlendirmek,ilgili

birimlere sürekli bilgi sunmak,uluslararası kuruluşların

toplantılarına ait kitap,rapor,belge ve sair yayınları takip ve

tedarik etmek,arşivlenmesini sağlamak,bunlarla ilgili raporlar ve

yayın sirkülerini hazırlamak,

 

 c) Uluslararası iki veya çok taraflı denizcilik ilişkilerinde

ortaya çıkan meseleler hakkında inceleme ve araştırma yapmak ve

yaptırmak,bunları değerlendirmek,

 

 d) Müsteşarlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Danışma Birimleri

 

 Danışma birimleri

 Madde 10- Müsteşarlığın merkez kuruluşundaki danışma birimleri

şunlardır:

 

 a) Hukuk Müşavirliği,

 b) Müsteşarlık Müşavirleri.

 Hukuk Müşavirliği

 Madde 11- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

 

 a) Müsteşarlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile

hukuki,mali,cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş

bildirmek,

 

 b) Müşteşarlığın menfaatlerini koruyucu,anlaşmazlıkları önleyici

hukuki tedbirleri zamanında almak,anlaşma ve sözleşmelerin bu

esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

 

 c)8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve

idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi

ilgilendirmeyen idari davalarda Müstaşarlığı temsil etmek,

 

 d) Müsteşarlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek,mevzuata

plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla

kanun,tüzük,yönetmelik ve diğer hukuki teklifleri hazırlamak ve

Müsteşara sunmak,

 

 e) Müsteşarlık birimleri tarafından hazırlanan ve bakanlıklardan

yada Başbakanlıktan gönderilen kanun,tüzük ve yönetmelik tasarılarını

hukuki açıdan inceleyerek Müsteşarlık görüşünü oluşturmak,

 

 f) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

 Müsteşarlık müşavirleri

 Madde 12-Müsteşarlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda

Müsteşara yardımcı olmak üzere onbeş Müsteşarlık müşaviri

görevlendirilebilir.

 Müsteşarlık müşavirleri Müsteşarlık makamına bağlıdır.

 

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 Yardımcı Birimler

 Yardımcı birimler

 Madde 13- Denizcilik Müsteşarlığının merkez kuruluşundaki

yardımcı birimler şunlardır:

 

 a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

 b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

 c) Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı,

 d) Savunma Uzmanlığı.

 

 Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

 Madde 14- Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri

şunlardır:

 a) Müsteşarlığın insangücü planlanması ve personel politikasıyla

ilgili çalışmaları yapmak,personel sisteminin geliştirilmesiyle

ilgili tekliflerde bulunmak,

 b) Müsteşarlık personelinin atama,nakil,özlük,emeklilik işleriyle

ilgili işleri yapmak,

 c) Müsteşarlık kadrolarının, ilgili birimlerinin görüşünü

aldıktan sonra dağıtım, tahsis ve tenkisini sağlamak,

 d) Müsteşarlık merkez, taşra teşkilatı ile ilgili eğitim planını

hazırlamak,

 e) Müsteşarlık personelini yurtiçinde ve yurtdışında yetiştirmek

için hizmet için ve mesleki eğitim kursları açmak,

 f) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak,

 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 Madde 15 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri

şunlardır:

 a) Müsteşarlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile

ilgili hizmetleri yürütmek,

 b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma

işlemlerini yürütmek,

 c) Müsteşarlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

 d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma

hizmetlerini yapmak,

 e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri

düzenlemek ve yürütmek,

 f) Müsteşarlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden

yararlanmalarını sağlamak,

 g) Müsteşarlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Müsteşara

sunulmasını sağlamak,

 h) Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve

işlemlerini takip etmek, Müsteşarlığın iç ve dış protokol

hizmetlerini yürütmek,

 i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

 j) Müsteşarlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri

düzenlemek,bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

 k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve

faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

 l) Kıymetli ve kıymetsiz matbu evrakı hazırlamak, mahallerine

sevk ettirmek ve bu konularla ilgili her türlü muameleleri yapmak ve

gerekli tedbirleri almak,

 m) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı

 Madde 16 - Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığının görevleri

şunlardır:

 a) Müsteşarlığın haberleşme hizmetlerini yürütmek,

 b) Müsteşarlığın merkez ve taşra kuruluşlarının haberleşme,

irtibat ve her nevi elektronik sistemlerini tesis etmek,

 c) Haberleşme araç ve gereçlerinin ikmal ve bakımını yapmak ve

işletmek,

 d) Müsteşarlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek,

 e) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak,

 Savunma Uzmanlığı

 Madde 17 - Savunma Uzmanlığı, özel kanununda ve diğer kanunlarda

gösterilen görevleri yapar.

 

 ÜÇÜNCÜ KISIM

 Taşra Teşkilatı

 

 Taşra teşkilatı

 Madde 18 - Müsteşarlık, bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını

düzenleyen 3046 sayılı Kanun ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya

yetkilidir.

 

 DÖRDÜNCÜ KISIM

 Sorumluluk ve Yetkiler

 

 Yöneticilerin sorumlulukları

 Madde 19 - Müsteşarlık merkez ve taşra teşkilatının her

kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya

görevleri, Başbakanın ve Müsteşarın emir ve direktifleri yönünde,

mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten

bir üst kademeye karşı sorumludur.

 Koordinasyon ve işbirliği konusunda Müsteşarlığın görev, yetki ve

 Sorumluluğu

 Madde 20 - Müsteşarlık, görevleriyle ilgili konularda diğer kamu

kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları mevzuata uygun olarak

belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak

tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

 Müsteşarlık, bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin

faaliyetlerinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve

koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

 

 Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu

 Madde 21 - Müsteşarlık, hizmet alanına giren konularda mahalli

idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

 

 Yetki devri

 Madde 22 - Müsteşar, her kademedeki Müsteşarlık ve kuruluş

yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça

belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir.

Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

 

 BEŞİNCİ KISIM

 Çeşitli Hükümler

 Atama

 Madde 23 - 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri

dışında kalan memurların atanmaları Başbakan tarafından yapılır.

 Ancak,Başbakan bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere

devredebilir.

 

 

 

 Kadrolar

 Madde 24 - Kadroların tesbiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile

kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulu Hakkında Kanun

Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

 Denizcilik Uzman Yardımcılığına Atama

 Madde 25 - Uzman yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara

ilaveten aşağıdaki şartlar aranır.

 a) Müsteşarlığın görev alanına giren konularda enaz 4 yıllık

yüksek öğrenim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen

yurtdışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak,

 b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını

doldurmamış olmak,

 c) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak,

 Denizcilik Uzmanlığı

 Madde 26 - 25 inci maddeye göre atananlar en az 3 yıl çalışmak ve

olumlu sicil almak kaydıyla, hazırlayacakları tezin kabulünden sonra

açılacak yeterlik sınavına girmek hakkını kazanırlar. Sınavda

başarılı olanlar "Denizcilik Uzmanı" unvanını alırlar.

 Denizcilik uzmanlığı ve Denizcilik uzman yardımcılığı yeterlik ve

yarışma sınavının şekli ve uzman yardımcılığından uzmanlığa

yükselmesi, bunların çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar

yönetmelikle düzenlenir.

 Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

 Madde 27 - a) 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun; 2 nci maddesinin

(c) bendindeki "hava" ibaresinden sonra gelen "ve deniz" ibaresi 8

inci maddesinin (c) bendi ile 11 inci maddesi ve mezkur Kanuna ekli

(1) sayılı cetvelin Anahizmet Birimleri bölümünden "3.Deniz

Ulaştırması Genel Müdürlüğü" kısmı yürürlükten kaldırılmıştır.

 b) 12/3/1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 29

uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Ulaştırma Bakanlığı ve

Bakanlıkça müştereken" deyimi "Denizcilik Müsteşarlığı ve Bakanlıkça

müstereken" şeklinde değiştirilmiştir.

 Geçici Madde 1 - Ulaştırma Bakanlığı Deniz Ulaştırması Genel

Müdürlüğü ile Bakanlığın taşra teşkilatının bu Genel Müdürlükle

ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul, memur konutları, eğitim

merkezleri,bilgisayar sistemi, araç, gereç, malzeme, döşeme,

demirbaş, taşıtlar, kadro ve personeliyle birlikte Deniz Müsteşarlığına devredilmiştir. Ancak, bunlardan müşterek kullanılan her

türlü menkul ve gayrimenkul,araç,gereç,malzeme,döşeme,memur

konutları,bilgisayar sistemi,demirbaş, taşıt ile merkez ve taşra

teşkilatına ait kadroların personeli ile birlikte Denizcilik

Müsteşarlığına devri iki kuruluş arasında yapılacak protokol ile

tespit edilir. Devredilen personel için ayrıca atama yapılmaz.

 Denizcilik Müsteşarlığının 1993 yılı harcamaları Başbakanlık

bütçesinden karşılanır. Bu hususta düzenleme yapmaya Maliye

Bakanlığı yetkilidir.

 Geçici Madde 2 - Ekli (2) sayılı cetvelde belirtilen kadrolar

ihdas edilerek Geçici 1 inci maddeye göre devredilen kadrolarla

birlikte 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere

Denizcilik Müsteşarlığı bölümü olarak eklenmiştir. Denizcilik

Müsteşarlığına devredilen kadrolar, aynı Kanun Hükmünde Kararnameye

bağlı cetvelin Ulaştırma Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmıştır.

 Geçici Madde 3 - Müsteşarlık merkez ve taşra teşkilatı bu Kanun

Hükmünde Kararnamede belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye

kadar, görev ve hizmetler mevcut personel eliyle yürütülmeye devam

olunur.

 Geçici Madde 4 - Müsteşarlığa aktarılan birimlerin faaliyetleri

ile ilgili olarak çeşitli mevzuatta Ulaştırma Bakanlığına yapılmış

bulunan atıflar Denizcilik Müsteşarlığına yapılmış sayılır.

 

 Geçici Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen

düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut mevzuatın bu Kanun

Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerin uygulanmasına devam

olunur. Sözü edilen düzenlemeler en geç 6 ay içinde çıkarılır.

 Geçici Madde 6 - Ulaştırma Bakanlığının denizcilikle ilgili

kesiminde enaz beş yıl çalışanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin

25 inci maddesindeki yaş hariç diğer şartları taşıyanlardan üç ay

içinde yazılı olarak müracaat edenler bir yıl içinde açılacak iki

sınavda 26 ncı maddede öngörülen tezi hazırlamak ve sınavda başarılı

olmak kaydıyla Denizcilik uzmanı unvanını alırlar.

 Yürürlük

 Madde 28 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe

girer.

 Yürütme

 Madde 29 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar

Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 (1) SAYILI CETVEL

 

 DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI

 

 DANIŞMA

YARDIMCI

 MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YRD. ANAHİZMET BİRİMLERİ BİRİMLERİ

BİRİMLER

 -------- ------------- ---------------- --------- --

------

 Müsteşar 1.Müsteşar Yrd. 1.Deniz Ulaştırması 1.Hukuk

1.Personel ve

 Genel Müdürlüğü Müşavirliği

Eğitim Dai-

 

resi Başkan

 

lığı

 2.Müsteşar Yrd. 2.Gemi İnşa ve Ter- 2.Müsteşarlık

2.İdari ve

 saneler Genel Mü- Müşavirleri

Mali İş-

 dürlüğü

ler Dai-

 

resi Baş-

 3. Müsteşar Yrd.(1)

kanlığı

 

 3.Dış İlişkiler Dai3.Muhabere

 resi Başkanlığı

ve Elek-

 

tronik

 

Dairesi

 

Başkan-

 

lığı

 

4.Savun-

 

ma Uz-

 

manlığı

 

---------------------

(1) Müsteşar Yardımcılığı Kadrosu, 4/1/1997 tarih ve 97/46622 sayılı

 Kadro Artırılması Kararı ile 2'den 3'e ; 6/8/1997 tarih ve

97/47532 sayılı

 karar ile de üç'ten dört'e yükseltilmiştir.

 

 491 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

 YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

Kanun-KHK

Yürürlüğe

 No Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler

giriş tarihi

--------- ------------------------------------------------------ --

----------

 

KHK'LER , KASIM 1993 (EK - 16)