BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 Kanun No.  5290                                                                                                        Kabul Tarihi : 3.2.2005

 

             MADDE 1. — 18.5.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 81 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Milletvekili veya belediye başkanı olarak seçilenlerin oda, borsa ve birlik organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer.

             MADDE 2. — 5174 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis veya görevi kötüye kullanma suçundan dolayı altı aydan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak, yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak,

             MADDE 3. — 5174 sayılı Kanunun geçici 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 14 üncü madde eklenmiştir.

             GEÇİCİ MADDE 14. — Bu Kanunun 83 üncü maddesinin altıncı fıkrası, bu Kanunun geçici 9 uncu maddesinde belirtilen seçimlerde uygulanmaz.

             MADDE 4. — 1.6.2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin (D) fıkrasının ikinci paragrafındaki "en çok dört yıl görev yapmak üzere" ibaresi ile son paragrafı madde metninden çıkarılmıştır.

             MADDE 5. — 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

             GEÇİCİ MADDE 4. — Esnaf ve sanatkârlar odaları ve birlikleri ile federasyonlarının genel kurulları ve seçimleri 507 sayılı Kanun ve ana statülerinde belirlenen genel esaslar çerçevesinde; odaların 2005 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında yapılan genel kurulları ve seçimleri sırasıyla 2005 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yenilenir. Bu Kanunun yürürlük tarihi itibariyle odaların henüz yapılmamış 2005 yılı genel kurulları ile seçimleri ise yine sırasıyla Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yenilenir. Birliklerde 2005 yılı Mart, Nisan aylarında yapılacak genel kurullar ve seçimler 2005 yılı Eylül ve Ekim aylarına, federasyonların 2005 yılı Mayıs ayında yapılacak genel kurulları 2005 yılı Kasım ayına ertelenir. Konfederasyonun genel kurul ve seçimleri Aralık 2005 tarihinde yenilenir. Ertelenen genel kurullar nedeniyle organların görevleri genel kurullar yapılıp yeni organlar seçilinceye kadar devam eder. Genel kurulları ertelenen kuruluşlar 2005 yılı bütçelerinin bir önceki yıl bütçe değerlerini yıllık tüketici fiyat endeksi oranında artırarak yaparlar.

             Yürürlük

             MADDE 6. — Bu Kanunun 4 üncü maddesi 6.1.2005 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17 Şubat 2005