AMATÖR ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI

16/07/2004 TARİH VE 1647 SAYILI BAKAN OLURU İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN AMATÖR ÖZEL TEKNELERİN DONATIMINA İLİŞKİN YÖNERGE

Amaç

Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, amatör özel yat ve teknelerin personel ve teknik teçhizat ile donatılmasının asgari gereklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönerge, ticari faaliyette bulunmayan amatör özel tekneler ile bu teknelerde çalışan amatör denizcileri kapsar.

Dayanak

Madde 3 -Bu Yönerge, 1/7/2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Amatör Denizci Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Personel Donatımı

Madde 4- Amatör denizciler Amatör Denizci Belgesi ile sefer bölgesi sınırı olmaksızın aşağıda tabloda belirtilen şartlarda tekne kullanabilir.

Amatör Özel Teknelerin Gemiadamları İle Donatımı

TEKNE BÜYÜKLÜĞÜ (GT)

YAT KAPTANI

AMATÖR DENİZCİ

YAĞCI

TOPLAM

150 GT'den büyük M/Y

1 2 1 4

150 GT'den büyük

1

2

 

3

50 GT - 150 GT

 

2

 

2

50 GT'den küçük

 

1

 

1

 
 1. 150 GTden büyük motorlu özel yatlarda 1 yağcı ilave edilir. Amatör denizcilerden biri gemici olabilir.
 2. 50GT-150 GT arasındaki özel yatlarda Amatör denizcilerden biri gemici olabilir.
 3. 18 GTden küçük özel yatlarda Amatör denizci yerine usta gemici kaptanlık yapabilir.
 4. Ticari sürat motorlarını amatör denizci yeterlikli kişi sevk ve idare eder.
 5. Gezi ve spor amaçlı deniz araçları ile amatör balıkçı tekneleri yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde Amatör Denizci Belgesine sahip kişilerce kullanılabilir
 6. Turizm ve sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiralanmış, yukarıda sayılan nitelikleri taşıyan ticari yatlar da Amatör Denizci Belgesi ile kullanılabilir. Şu kadar ki, 60 günü aşmayan bir süreyle düzenlenmiş kira sözleşmesi seyir süresince teknede bulundurulacaktır.
 7. Özel tekne ve yatlara ait 8 metreye kadar servis botları, sahil ve diğer deniz araçları ile bağlantı kurmak, su kayağı, dalış, balıkçılık ve su sporları yapmak amacı ile teknenin çevresindeki emniyetli göz sahası içerisinde, hiçbir yeterlilik belgesi olmaksızın kullanılabilir.
 8. Gemiadamları Yönetmeliği bağlısı Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönergenin 8 nolu çizelgesinde ticari yatların personel donatımında belirtilen amatör denizci yerine gemici ile donatılır.
 9. 16 yaşından küçük amatör denizci tekne kullanırken, teknede 16 yaşından
   büyük uygun ehliyetli en az bir kişinin olması gereklidir.

Teknik Teçhizat Donanımı

Madde 5 –Gerçek kişilere ait olup ticari maksatla kullanılmayan özel teknelerin teçhizat bakımından donatılmasında bu yönergenin Ek-1inde yer alan cetvele göre işlem yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 6 - 2/8/2002 tarih ve 1201 sayılı Bakan Oluru ile yürürlüğe giren Gemilerin Gemiadamı ile Donatılmasına İlişkin Yönergenin 8 sayılı çizelgesinin özel yatlara ilişkin, bölümü ve dipnotları yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 7-Bu Yönerge Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8- Bu Yönerge hükümleri Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülür.

 

EK-1

EK-1:GERÇEK KİŞİLERE AİT OLUP TİCARİ MAKSATLA KULLANILMAYAN ÖZEL TEKNELERİN DONATILMALARINA AİT ESASLAR

Belgeler

Özel Yat/Tekne Kayıt Belgesi

Özel tekneler gerçek kişilere ait olup, ticaret amacıyla kullanılmayan teknelerdir.özel tekneler Türk karasuları içinde 4 yıl süreli "Özel Yat/Tekne Kayıt Belgesi" ile seyire çıkarlar. Bu belgeyi tekne sahibinin başvurusu ve beyanı üzerine, faturası ile üretici beyannamesi görülerek, Liman Başkanlıkları düzenler. Bu belge Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir. Belgede, teknenin kayıt ve teknik niteliklerine ilişkin bilgiler yer alır. Belgeye teknenin yandan çekilmiş bir fotoğrafı eklenir. Özel tekneler için Yurt dışına çıkışlarda Transit Log düzenlenir. Özel tekneler için, "Denize Elverişlilik Belgesi" düzenlenmez. Özel yat ve teknelere Gemiadamları Yönetmeliğinin sefer bölgeleri ile ilgili hükümleri uygulanmaz. Uygulamalar Yat Turizmi ve Amatör Denizcilik Yönetmelikleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Ölçme Belgesi (Tonilato Belgesi)

Tüm özel tekneler boylarına bakılmaksızın Tonilato Belgesi alacaklardır.

Telsiz Telefon Ruhsatı

Özel teknelerde telsiz telefon bulundurulması konusunda Telsiz Kanununa bağlı mevzuatla belirlenmiş amir hükümler uygulanır.

ZORUNLU TEÇHİZAT

Can Kurtarma Teçhizatı

Can yeleği

Boyu ne olursa olsun, denize çıkan her teknede seyire katılan kişi başına bir adet can yeleği bulunacaktır. Teknede çocukların bulunması halinde her çocuk için bir can yeleği bulunacaktır.

Can simidi

Boyu 9 metrenin altında olan teknelerde en az 1adet ışıklı, savlolu, boyu 9 metrenin üstünde olan teknelerde birisi ışıklı savlolu olmak üzere en az 2 adet can simidi bulunacaktır.

Paraşütlü işaret fişeği

Her teknede en az 2 adet bulunacaktır.( tarihi geçmemiş)

El maytabı

Her teknede en az 2 adet bulunacaktır. ( tarihi geçmemiş)

Duman kandili

Her teknede en az 1 adet bulunacaktır. (yüzer veya elde tutulan tip ve tarihi geçmemiş)

Seyir Fenerleri ve Yardımcı Teçhizat

Seyir fenerleri

Bütün teknelerde Uluslararası DenizdeÇatışmayı Önleme Tüzüğüne (UDÇÖT) uygun olacaktır.

Pusula

Her teknede bir adet manyetik pusula bulunacaktır.

Siyah küre

UDÇÖT kurallarına uygun olacaktır.

Kampana

UDÇÖT kurallarına uygun olacaktır.

Düdük

UDÇÖT kurallarına uygun olacaktır. Seyyar tip hava basınç tüplü olabilir.

Radar reflektörü

Boyu ne olursa olsun, 150 gros tonun altındaki bütün teknelerde bulunacaktır.

Yangınla MücadeleTeçhizatı

Taşınabilir yangın söndürme tüpü

Makina dairesi veya sandığı dışında 1 adet 6 kg'lık, varsa kuzinede veya kamarada 1 adet 6 kg'lık bulunacaktır. Boyları 15 metrenin altında olan teknelerde yangın söndürme tüpleri 2 kg'lık olabilir. Boyları 9 metrenin altında olan teknelerde en az 1 adet 2 kg'lık bulunacaktır.Kamaralı teknelerde kamara başına en az 1 adet 2 kg'lık tüp bulunacaktır. Motoru olmayan teknelerde yangın söndürme tüpü bulunması gerekmez.

Deniz Kirliliğini Önleme Teçhizatı

Pis su tankı ve güverte boşaltma bağlantısı

Pis su oluşabilecek yapıdaki teknelerde aranır.

Notik yayınlar

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü kitabı

Her teknede bir adet bulunacaktır.

Can Kurtarma İşaretleri Tablosu

Bütün teknelerde bulunacaktır.

Markalama

Gemi ve bağlama limanı adının yazılması

Teknenin başomuzluklarına ve aynasına yazılacaktır. Aynası dar veya baş kıç bir teknede gemi ve bağlama limanı adları iki kıç omuzluğa yazılır. Yazılar okunaklı olmalı, batone harf kullanılmalıdır, el yazısı veya süslü yazılar kabul edilmez, harf boyları 15 cm den küçük olamaz. Liman adı kısaltılmış olarak yazılamaz. Bağlama Limanı adının önünde B.L. veya Lim. gibi kısaltmalar bulunmayacaktır. Tekne ve liman adı, kıçta taşınan hizmet botu, jetski gibi araçlar nedeniyle uzaktan okunamıyorsa daha yüksek bir yere yazılacaktır.

Can simitlerinin markalanması

Üzerine tekne adı ve bağlama limanı yazılacaktır.

Önerilen diğer teçhizatlar

Hizmet botu

Önerilir, markalanmalıdır.

İlk yardım takımı

Önerilir.

Sabit veya otomatik şişen can salı

Varsa markalanmalıdır.

Dürbün, Ayna, Balta, Bıçak, Çamçak

Önerilir

VHF telsiz telefon

Önerilir

Termometre/Barometre

Önerilir

Yangın battaniyesi

Önerilir

Demir ırgatı, zincir ve/veya halatı

Önerilir

Seyir haritaları (seyir sahasına ait)

Önerilir.

Pergel, paralel cetvel, kalem, silgi

Önerilir

İlk Yardım el kitabı

Önerilir

Denizde Canlı Kalma el kitabı

Önerilir

Can Kurtarma Teçhizatı Kullanma Talimatı

Önerilir

Uluslararası İşaret Kod kitabı

Önerilir

Fenerler ve Sis İşaretleri kitabı

Önerilir

Başka yardımcı seyir cihazları ve emniyet teçhizatı

Uzaklara yapılacak seyirlerde özellikle el maytabı, paraşütlü işaret fişeği ve duman kandili sayısının öngörülenden fazla olması, teknede GPS ve Radar gibi yardımcı seyir cihazları yanında EPIRB ve SART gibi emniyet teçhizatı bulunması önerilir.