DUYURULAR

İlkel Yapılı Ahşap Gemiler Hakkında

08/02/2018 PerşembeT.C.U.D.H.B. Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 31.01.2018 Tarih ve E.69066 Sayılı Yazısı ile;

Bilindiği üzere , uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı ticari yatlar Yunanistan tarafından Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumu (Paris MoU) kapsamında Liman Devleti Denetimine tabi tutulduğu, bu kapsamda, yapılan denetimlerde 2016 yılında 2, 2017 yılında da 4 ticari yatın tutulduğu, söz konusu yatların malzeme ve yapım tekniği bakımından, uluslararası sözleşmelerin bazı zorunlu gereklerini karşılayamamaları da dikkate alınarak, yeni bir cins tanımlama zaruriyetinin ortaya çıktığı,

Bu kapsamda, gemi cins tanımlarının; "Yatlar" başlığı altında "İlkel Yapılı Ahşap Gemi (Wooden Ship of Primitive Bulid) " tanımı eklendiği, yeni düzenlenecek Denize Elverişlilik Belgelerinde de "(Non-SOLAS Ship (Wooden Ship of Primitive Bulid and not carrying SOLAS Convention Certificates) " ifadesi yer alacak şekilde gerekli değişikliğin yapıldığı,

Söz konusu ilkel yapılı ahşap gemilerin gemi cinsinin yer aldığı ilgili tüm belgelerin (Denize Elverişlilik Belgesi, Tonilato Belgesi, Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi v.b.) değiştirileceği, belge değişimlerinin ivedilikle tamamlanması ve bahse konu yatlara daha önce düzenlenen Uluslararası Emniyet Yönetimi Belgesi (SMC), Şirket Uygunluk Belgesi (DOC), Uluslararası Yolcu Gemisi Emniyet Belgesi (ISPSSC), Uluslararası Gemi Güvenlik Belgesi (ISSC) Operasyonel Kıstılamalar Belgesi (Operational Limitation) ve Sürekli Özel Kayıt Belgesi (CSR) gibi belgelerinin iptal edileceği,

Anılan yatlara ayrıca, "İlkel Yapılı Ahşap Gemi Emniyet Belgesi" (Wooden Ship of Primitive Bulid Safety Certificate" verileceği, bu yatların gemiadamları donatımlarının ise "Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönerge"de Ticari Yat başlığı altındaki tabloya göre yapılacağı,

Bu kapsamda, oluşturulan "İlkel Yapılı Ahşap Gemi(Wooden Ship of Primitive Bulid)" cinsine girmeyen ahşap olmayan Ticari Yatların yurt dışına çıkışlarına ise Bakanlıklarınca icra edilen ön sörvey uygulamaları sonucuna bağlı olarak izin verileceği bildirilmiştir.