DUYURULAR

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA

02/05/2017 Salı


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 8.4.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Limanlar Yönetmeliğinde yapılan değişiklik maddeleri ve ilgili resmi gazeteye ait erişim linki aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Yönetmelikte yapılan değişikliğin hayırlı olması dileğiyle iyi çalışmalar dileriz.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170408.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170408.htm

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine “sıvılaştırılmış gaz boru hattı şamandırası veya platformu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “şamandıralı tesisler,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(8) İdarece ihtiyaç duyulması halinde veya seyir emniyetine ilişkin şartların ortadan kalkmış olması durumunda, kılavuz alma ve bırakma noktaları veya kılavuzluk hizmeti uygulamaları, demir yerleri, yaklaşım rotaları, trafik ayırım düzeni gibi seyir emniyetine yönelik düzenlemeler Bakanlık tarafından belirlenir.

(9) Liman başkanlıkları idari sahasındaki sığlık, batık, yarı batık ve kayalıkların tespit edilmesi ve markalanmasını sağlamak, liman başkanlığının görevidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kıyı tesislerine ve balık çiftliklerine yanaşacak veya bu tesislerden ayrılacak 500 GT ve daha büyük tanker ve her türlü tehlikeli madde taşıyan gemi ve deniz araçları, 1000 GT ve daha büyük Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları, 500 GT ve daha büyük yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları ile 1000 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı ticari ve özel yatlar kılavuz kaptan almak zorundadır. Yabancı bayraklı tüm askeri gemiler, askeri olmayan kıyı tesislerine giriş ve bu tesislerden çıkışlarında kılavuz kaptan almak zorundadır. Yakıt ikmali amacıyla demirde veya kıyı tesisinde bulunan gemilere aborda olmak için yanaşıp ayrılan veya yapılacak yakıt ikmali için yükünü almak üzere kıyı tesisine yanaşıp ayrılan 1000 GT ve daha küçük yakıt ikmal gemileri kılavuz etap seyri olan liman sahalarındaki etap seyirleri de dâhil olmak üzere, kılavuz kaptan almak zorunda değildir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine “İdare” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya liman başkanı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Liman sahalarına giriş ve bu sahadan çıkış yapan gemi ve deniz araçları için kılavuz kaptan alma ve bırakma yerleri; Ek-1’de yer alan koordinatlar olup, gemiler bu koordinatları merkez kabul eden 5 gomina yarıçaplı daire dâhilinde kılavuz kaptan alabilir ya da bırakabilir. Ek-1’de kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri belirlenmeyen kıyı tesislerinin ve balık çiftliklerinin kılavuz kaptan alma ve bırakma koordinatları, her tesis için 1 deniz mili yarıçaplı daire üzerindeki seyir emniyetine en uygun nokta olarak kabul edilir. Gerektiğinde İdarenin onayı ile liman başkanlığınca kılavuz kaptan alma ve bırakma yerlerinde geçici olarak değişiklik yapılabilir veya yeni yerler oluşturulabilir. Yapılan değişiklik denizcilere ve ilgililere duyurulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Liman idari sahasında ve bitişik limanlar arasında tehlikeli yükler; özel kaplar ve ambalajlar içerisinde, vagonlara ve kamyonlara yüklenmiş olarak ve taşıyan ile taşıtan tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla; bu işlere tahsisli ve tehlikeli yük kara taşıtlarının sürücüleri hariç olmak üzere üzerinde yolcu bulunmayan gemi ve deniz araçları ile taşınır. Bu taşıma, liman başkanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre ve liman başkanlığınca uygun görülen saatlerde yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ğ) Kıyı tesisine yükleme/boşaltma amacıyla yanaşacak gemi ve deniz araçlarının yanaşacağı rıhtım veya iskele boyu; gemi boyundan en az daha büyük olmak zorundadır. Bu tesislerdeki su derinliği, yanaşacak gemilerin yüklü su çekiminden en az 0,5 metre fazla olmak zorundadır. Tesislere bunun dışında yanaşmak isteyen ve boy koşullarını sağlamayan gemiler liman başkanlığının yazılı onayına istinaden yanaşabilirler. Bu tesislere yanaşacak gemilerin, deniz trafiğine ve manevraya engel teşkil etmeme, emniyetli bağlama ve giriş ve çıkışların emniyetli bir şekilde yapılması gibi liman başkanlığınca belirlenecek ilave tedbirlere uymaları zorunludur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin on yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(17) Korunaklı deniz alanlarında toplu tonoz sistemli bağlama düzenekleri veya demirleme ihtiyaçları gibi geçici düzenlemeler, liman başkanlığınca İdareye bildirilir; İdare bu sistemlerin uygunluğu ve işletme usul ve esaslarını belirler.”

“(20) Demirleme alanları ve izinli tesisler dışındaki deniz alanlarında, koylarda, korunaklı alanlarda ve balık çiftliklerinde her türlü gemi ve deniz araçlarının aynı bölgedeki kalış süresi en fazla 15 gündür. Liman başkanının iznine tabi olmak koşulu ile bu süre en fazla 15 gün daha uzatılabilir. Balık çiftliklerinde uzun süreli kalmak isteyen yüzer araçlar, liman başkanlığından izin almak ve ilave olarak belirlenecek seyir ve çevre emniyetine yönelik tedbirlere uymak zorundadır. Yukarıda tanımlanan süre sonunda yüzer araçları kaldırma sorumluluğu, liman başkanındadır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine on birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(12) Türk karasuları ve içsularında seyreden veya faaliyet gösteren her türlü gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan ve 5312 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan olay veya kirlenme durumunda liman başkanı tarafından ilgili gemi veya deniz aracına 5.000.000 TL’ye kadar idari para cezası verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler, Anadolu ve Avrupa yakaları arasında, özel kaplar ve ambalajlar içinde, vagonlara ve kamyonlara yüklenmiş olarak, taşıyan ve taşıtan tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak, bu işe ayrılmış ve tehlikeli yük kara taşıtlarının sürücüleri hariç olmak üzere üzerinde yolcu bulunmayan araba vapuru, araba ferisi veya tren vapuru ile taşınabilir. Bu taşıma, liman başkanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre ve liman başkanlığınca uygun görülen saatlerde yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Liman idari sahasında sahipsiz, terkedilmiş veya atıl halde bulunan ya da hacizli gemiler hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Liman başkanı tarafından, liman idari sahasında sahipsiz veya terkedilmiş veya atıl halde bulunan ya da hacizli gemi veya deniz aracı üzerinde incelemede bulunularak seyir, can, mal ve çevre emniyeti veya güvenlik bakımından risk teşkil edip etmediğine dair tutanak ile tespit yapılır.

b) Liman başkanının, (a) bendinde belirtilen incelemesine istinaden risk tespit edilmesi durumunda, riskin derecesine göre tüm masrafları gemi veya deniz aracı ilgililerine ait olmak üzere, geminin bir başka yere nakli veya yakıtının tahliye edilmesi de dâhil olmak üzere her türlü tedbiri almakla veya aldırmakla liman başkanı yetkili ve görevlidir.

c) Liman başkanı, (a) bendinde belirtilen inceleme neticesinde önemli risk teşkil ettiği tespit edilen gemi veya deniz aracı hakkında ihtiyati veya kesin haciz kararı bulunması durumunda, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1386 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükümleri kapsamında 7 gün içinde geminin satışı için ilgili İcra Hâkimliğine başvurur.

ç) Üzerinde ihtiyati veya kesin haciz kararı olan ve personelsiz olarak bir yıldan uzun süre, personeli ile birlikte iki yıldan uzun süre liman idari sahasında bekleyen gemi veya deniz aracının seyir, can, mal ve çevre emniyeti veya güvenlik bakımından önemli risk teşkil ettiği kabul edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan İstanbul Liman Başkanlığı başlıklı 1 inci maddenin A bölümü, Kocaeli Liman Başkanlığı başlıklı 2 nci maddenin A bölümü, Tuzla Liman Başkanlığı başlıklı 4 üncü maddenin A bölümü, İğneada Liman Başkanlığı başlıklı 9 uncu maddenin A bölümü, Kefken Liman Başkanlığı başlıklı 11 inci maddenin A ve B bölümleri, Karasu Liman Başkanlığı başlıklı 12 nci maddenin A ve B bölümleri, Mersin Liman Başkanlığı başlıklı 15 inci maddenin A bölümü, Botaş Liman Başkanlığı başlıklı 16 ncı maddenin A, B ve C bölümleri, İskenderun Liman Başkanlığı başlıklı 17 nci maddenin A, B ve C bölümleri, Aliağa Liman Başkanlığı başlıklı 33 üncü maddenin B bölümünün (ç) fıkrası, Bodrum Liman Başkanlığı başlıklı 34 üncü maddenin A bölümü, Datça Liman Başkanlığı başlıklı 36 ncı maddenin A bölümü, Fethiye Liman Başkanlığı başlıklı 38 inci maddenin A bölümü, Göcek Liman Başkanlığı başlıklı 40 ıncı maddenin A bölümü, Güllük Liman Başkanlığı başlıklı 41 inci maddenin A bölümü, Kuşadası Liman Başkanlığı başlıklı 42 nci maddenin A bölümü, Marmaris Liman Başkanlığı başlıklı 43 üncü maddenin A bölümü, Finike Liman Başkanlığı başlıklı 46 ncı maddenin A bölümü, Kaş Liman Başkanlığı başlıklı 47 nci maddenin A bölümü, Samsun Liman Başkanlığı başlıklı 49 uncu maddenin A bölümü, Gerze Liman Başkanlığı başlıklı 55 inci maddenin A bölümü, Ünye Liman Başkanlığı başlıklı 59 uncu maddenin A ve B bölümü ile Karataş Liman Başkanlığı başlıklı 69 uncu maddenin A bölümü ekteki şekilde değiştirilmiş, Finike Liman Başkanlığı başlıklı 46 ncı maddenin B bölümüne ekteki (ç) fıkrası eklenmiş ve Kaş Liman Başkanlığı başlıklı 47 nci maddenin B bölümünün (ç) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan İstanbul Liman Başkanlığı haritası, Kocaeli Liman Başkanlığı haritası, Tuzla Liman Başkanlığı haritası, İğneada Liman Başkanlığı haritası, Kefken Liman Başkanlığı haritası, Karasu Liman Başkanlığı haritası, Mersin Liman Başkanlığı haritası, Botaş Liman Başkanlığı haritası, İskenderun Liman Başkanlığı haritası, Aliağa Liman Başkanlığı haritası, Bodrum Liman Başkanlığı haritası, Datça Liman Başkanlığı haritası, Fethiye Liman Başkanlığı haritası, Göcek Liman Başkanlığı haritası, Güllük Liman Başkanlığı haritası, Kuşadası Liman Başkanlığı haritası, Marmaris Liman Başkanlığı haritası, Finike Liman Başkanlığı haritası, Kaş Liman Başkanlığı haritası, Samsun Liman Başkanlığı haritası, Gerze Liman Başkanlığı haritası, Ünye Liman Başkanlığı haritası ve Karataş Liman Başkanlığı haritası ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün Nemrut Koyu Trafik Ayırım Düzeni başlıklı 5 inci maddesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Nemrut Körfezi Trafik Ayırım Düzeni ve Pilot Mevkileri haritası ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.