DUYURULAR

Kılavuz Kaptanların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında

14/10/2022 Cuma

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 13.10.2022 tarih ve 692525 sayılı yazı ile sınırları İdarece belirlenmiş deniz alanlarında Kılavuzluk hizmeti veren teşkilatlarda görev alan Kılavuz Kaptanların tüm iş ve işlemlerinin Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği maddelerince hüküm altına alındığı ve kaptanların yeterliklerini kullanma şartları, çalışma usul ve esaslarının bu hüküm sınırları içerisinde yürütüldüğü, mevcut esaslar haricinde düzenleme yapılması gerekli görülen hususlar konusunda İdarece ilgili kurum, kuruluş, dernek ve odaların görüşleriyle birlikte kılavuzluk hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesini teminen değişiklik ve düzenleme yapıldığı,

Yine aynı Yönetmeliğin 71. Maddesinin (6-a) bendinin; "İdarenin izni dışında birden fazla yerde görev yaptığı tespit edilen kılavuz kaptanların durumu; İdare tarafından değerlendirilerek uygun görülmesi halinde, Gemiadamları Disiplin Komisyonunda incelenir. Komisyonun kararı ve İdarenin onayına göre, ihtar, kınama, yenileme eğitimi alma, yeterlik belgesinin askıya alınması veya iptali idari tedbirlerinden birisi ve 14/4/1925 sayılı ve 618 sayılı Limanlar Kanununa göre cezai işlem uygulanır ve ilgili kılavuz kaptanın siciline işlenir." hükmüne amir olduğu,

Bu kapsamda yetkili teşkilatlarda görev alan Kılavuz Kaptanların çalışma usul ve esaslarının halen yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi gerektiği, konu hakkında tekrar bir uyarı yapılmayacağı ve mevzuata muhalif uygulamaların tespiti halinde gerekli yaptırımların uygulanacağı konusunda ilgili teşkilatların ve Kılavuz Kaptanların bilgilendirilmesi istenmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/68440?fileName=0_0_k_lavuz_kaptanlar_n_al_ma_usul_ve_esaslar_.pdf