DUYURULAR

Yabancı Bayraklı Mega Yatlar Hakkında

04/02/2022 Cuma

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 25.01.2022 tarih ve 2140123 sayılı yazıda özetle;

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 29'uncu maddesine eklenen üçüncü fıkra kapsamında, Türk karasularında turizm amaçlı faaliyet göstermek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin talep edecek, 39 metre üstü yabancı bayraklı ticari yat işletmelerinin başvuru usul ve esaslarına ilişkin olarak;

1- İzin belgesi talebinde bulunulan yatın ülkemizde faaliyette bulunacağı sürenin belirtildiği dilekçe, ekinde yata ait sigorta poliçesinin Türkçe tercümesi, yata ait sertifika, yatın ait olduğu şirketin yetkilisine ilişkin belge, Türkiye'de temsilci tayin edilmesi durumunda yetki verilen kişiye ait yetki ve kimlik belgesi örnekleri ile tur tarihinden en az 15 gün önce müracaat edilmesi,

2- İbraz edilen belgelerin uygun görülmesi durumunda "Bakanlık Makamı Oluru" ile aynı takvim yılı ile sınırlı olmak üzere izin verilmesi,

3- Bakanlık Makamı Olur'unun alınmasını müteakip ülkemize giriş harcının ödendiğine ve sosyal ve teknik altyapıya katkı payının Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin dekontların gönderilmesi kaydıyla Bakanlıkça izin belgesinin düzenlenmesi,

4- Bu çerçevede, turizm amaçlı Türk karasularında faaliyet göstermek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir defaya mahsus olmak üzere izin talep eden yabancı bayraklı ticari yat işletmelerinden 2022 yılı için;

-Boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan 2.000.000.-TL

-Boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan 3.000.000.-TL

-Boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan 6.000.000.-TL

sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payının tahsil edilmesi hususlarının Bakanlık Makamının 21.01.2022 tarihli ve 2070411 sayılı Oluru ile uygun görüldüğü belirtilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/55604?fileName=80_288_yabanc_bayrakl_mega_yatlar_hk.pdf