DUYURULAR

Turizmi teşvik kanun teklifinin ilk bölümü kabul edildi

16/07/2021 Cuma

 

Turizm işletmesi belgesi bulunan işletmelere, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde 13 bin 500 lira para cezası verilecek.

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk bölümü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

İlk bölümündeki maddelere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı değerlendirilen ve boyları 39 metre üzerinde olan yabancı bayraklı yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine ve seyrine ilişkin usul, esaslar belirleniyor, Türk bayraklı yatların işletilmesine ve kiralanmasına ilişkin düzenleme yapılıyor.

YATLAR HAKKINDA DÜZENLEME

Buna göre, yabancı bayraklı gezi, spor, eğlence amaçlı özel yatlar, gezi, bakım, onarım, kızaklama veya kışlamak amacıyla Türkiye'de beş yıla kadar kalabilecek. Bu süre yönetmelikte belirtilen esaslara göre Bakanlıkça beş yıl daha uzatılabilecek.

Türk bayraklı yatlar, sahipleri veya sahiplerinden kiralayan işletenleri tarafından Bakanlıktan belge alınmak suretiyle gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere Türk ve yabancı uyruklu kişilere kiraya verilebilecek. Bu şekilde belge sahibi tarafından kiraya verilen yatların kiracıları tarafından ticari amaçla kullanımı yasak olacak.

Bakanlıkça ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı değerlendirilen ve boyları 39 metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine ve seyrine her yıl belirlenen sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı alınması suretiyle aynı takvim yılını geçmeyecek şekilde geçici süreli olarak Bakanlıkça izin verilebilecek. İzin sonunda yeniden süre verilmeyen ve Türk karasularından ayrılmayan yatlar hakkında Gümrük Kanunu hükümleri uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen denize elverişlilik belgesinde kapasitesi 12'den fazla olan deniz turizmi araçları, yolcuların ölümünden veya yaralanmalarından doğabilecek sorumluluklarına karşı sigorta yaptırmakla yükümlü olacak. Zorunlu sigorta bedelinin tavanı her kaza için kişi başına 250.000 Özel Çekme Hakkı'ndan az olamayacak. Şartları yerine getirmeyenlerin yola çıkmasına izin verilmeyecek.

DENETİM YETKİSİ KÜLTÜR VE TURİZ BAKANLIĞININ BELİRLEDİĞİ SINIRLARLA TAŞRA TEŞKİLATINA DEVREDİLECEK

Belge talebinde bulunan işletmelerin belgelendirilmesine esas denetimleri, belgeli yatırım ve işletmelerin niteliklerine ilişkin denetimleri ve işletmeleri sınıflandırma yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olacak. Bakanlık, gerek görmesi durumunda denetim yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla valilik vasıtasıyla da kullanabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile iş birliği halinde, ülke turizminin uluslararası standartlarda geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi, ülke turizm ürünlerinin uluslararası alanda tanıtılması ve pazarlanmasına katkı sağlaması amacıyla, yetki verilecek Türk Akreditasyon Kurumundan akredite ve uluslararası faaliyette bulunan denetim firmaları aracılığıyla sertifika programları uygulayabilecek.

 

Denetim firmalarının nitelikleri, belirlenme ilkeleri, görevleri, yetkileri ile gerçeğe aykırı tespitler için uygulanacak usul ve esaslar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatına yetki devri yapılması durumunda, para cezalarının, denetim yetkisi verilenler, Bakanlık kontrolörleri ve Bakan tarafından yetkilendirilen kamu görevlilerince tayin edilecek.

TURİZM PAYININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BELGE, 15 GÜN İÇİNDE SUNULMAZSA UYARI VERİLECEK

Düzenlemeyle Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun'a göre göre turizm payı ödemekle yükümlü olan belge sahibine bu ödemeye ilişkin belgenin (ödendi belgesi ya da ciro elde edilmeyen döneme ilişkin boş beyanname) süresi içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz edilmemesi veya yapılan denetimlerde sunulmaması halinde uygulanacak yaptırım belirleniyor.

Buna göre, turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde kusur, aksaklık ve eksikliklerin tespiti, tesisin isim değişikliğine ilişkin başvuruda bulunulmaması, tesis tür ve sınıfının yazı, reklam, afiş, broşür ve benzeri araçlarla tüketiciye yanıltıcı şekilde tanıtılması halinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca uyarıda bulunulacak.

Belgeli işletmeler veya seyahat acenteleri tarafından turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin 15 gün içinde Bakanlığa ibraz edilmemesi veya yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması halinde de uyarıda bulunulacak.

Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde kusur, aksaklık ve eksikliklerin tespiti durumunda, uyarmayla birlikte eksikliğin niteliği ve tesisin bulunduğu bölge dikkate alınarak eksikliğin giderilmesi için 6 ayı geçmemek üzere süre verilecek.

Tesisin isim değişikliğine ilişkin başvuruda bulunulmaması, tesis tür ve sınıfının yazı, reklam, afiş, broşür ve benzeri araçlarla tüketiciye yanıltıcı şekilde tanıtılması durumlarında ise eksikliğin giderilmesi için 30 gün süre verilecek.

İDARİ PARA CEZALARI

Turizm işletmesi belgesi bulunan işletmelere, salgın hastalık durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde 13 bin 500 lira para cezası, bir yıl içinde her tespitinde ise bir önceki cezanın iki katı tutarında para cezası uygulanacak. Usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen sertifika programları çerçevesinde sertifikaların alınmaması halinde 13 bin 500 lira idari para cezası verilecek.

Uyarmayı takiben verilecek 15 günlük süre içinde turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin ibraz edilmemesi halinde 13 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.

Deniz turizmi tesislerinin, süresi içinde turizm işletmesi belgesi almaması halinde 20 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin; tür, sınıf veya kapasite değişikliği nedeniyle tesisin turizm yatırım veya turizm işletmesi belgesinin yeniden düzenlenmesine rağmen, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, yapılan denetim ya da sınıflandırma çalışması sonucunda niteliklerin önemli ölçüde kaybedilmiş olduğunun tespit edilmesi, işletmelerde sertifika programları çerçevesinde usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen sertifikaların olmaması, Bakanlıkça verilecek otuz günlük süre içerisinde sertifika alınmaması durumlarında belge iptali yaptırımı yerine, ilk tespitte 13 bin 500 lira para cezası verilecek. Bir yıl içinde her tespitinde ise bir önceki cezanın iki katı tutarında para cezası uygulanacak.

 

Turizm belgesinde belirtilen belge sahibinin ya da işletmecinin değişmesi halinde Bakanlıkça verilen sürede uygun evrakın sunulmaması veya belge sahibi değişikliğinin uygun görülmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, eksikliklerin giderilmesi için yeniden verilecek süre 30 gün olacak.

Turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin art arda üç beyanname döneminde Bakanlığa ibraz edilmemesi halinde, 27 bin lira idari para cezası uygulanacak ve 15 gün süreyle faaliyeti durdurulacak.

İKİNCİ KEZ EKSİKLİK TESPİT EDİLİRSE 15 GÜN İŞLETME FAALİYETİ DURDURULACAK

Bakanlıkça belirlenen sertifikaları olmaması durumunda Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi nedeniyle idari yaptırım uygulanmış işletmelerde, 1 yıl içinde ikinci kez eksiklik tespit edilmesi halinde 15 gün süre ile işletme faaliyeti durdurulacak.

Bakanlıkça belirlenen koşullara aykırı faaliyette bulunan turizm amaçlı sportif faaliyet iznine sahip olan işletmeler ve deniz turizmi araçlarının belgesinde belirtilen tür, kapasiteye aykırı faaliyette bulunan işletmelerin faaliyetleri, bu kabahatlerini bir yıl içinde ikinci defa işlemesi halinde 10 gün, üçüncü defa işlenmesi halinde ise 1 ay süre ile durdurulacak. Aynı kabahatlerin dördüncü defa işlenmesi halinde ise işletmenin belgesi iptal edilecek.

Turizm işletmesi belgesi almadığı için 20 bin lira para cezasına çarptırılan deniz turizmi tesislerinin, cezanın uygulanmasına müteakip bir yıl içerisinde belge almaması halinde 40 bin lira para cezası uygulanacak. Dört ve beş yıldızlı oteller ile dört ve beş yıldızlı tatil köyleri, özel tesis, butik oteller ve kruvaziyer liman ile yat limanları hariç diğer işletmeler için belirlenen para cezaları yarısı oranında uygulanacak.

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde bulunan ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin belirlenen usul ve esaslardan faydalanan belgeli turizm tesislerinin, belirlenen asgari tür ve sınıflarda kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi alamaması durumunda turizm belgesi iptal edilebilecek.

İşletmelerde, sertifika programları çerçevesinde usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen sertifikaların olmaması ve Bakanlıkça verilecek 30 günlük süre içerisinde sertifika alınmaması durumunda da turizm belgesi iptal edilebilecek. İdari yaptırım uygulanmış işletmelerde aynı fıkralar kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde de turizm belgesinin iptaline karar verilecek.

Turizm yatırım belgesinde belirtilen işletmeye açılma süresi sona ermeden süre uzatımı veya turizm işletmesi belgesi düzenlenmesine ilişkin başvuruda bulunulmaması veya süre uzatımı talebinde bulunulmakla birlikte verilen sürelerde belge düzenlenmesine ilişkin yükümlülüklerin tamamlanmaması halinde turizm yatırım belgesi iptal edilmiş sayılacak.

Belirlenen asgari tür ve sınıflarda kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi alamayan tesislerin turizm belgelerinin iptal edilmesi durumunda yetkili idare tarafından bir ay içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edilebilecek.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KİRALAMA YAPILABİLECEK

Düzenlemeyle, Kültür ve Turizm Bakanlığının mesire yerlerini tahsis etme yetkisi, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde ve bu bölge ile merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçeleri kapsayacak şekilde yeniden belirleniyor.

Buna göre, ormanlık alanlar üzerinde bulunan ve Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde ve bu bölge ile merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, içerisinde her tür ve kapasitede konaklama tesisi bulunan mesire yerlerini tahsis etmeye, gelirleri Orman Genel Müdürlüğüne ait olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak. Bu yerlerde lüks çadır, çadır ve karavan alanı yapılması amacıyla ilgili mevzuatı uyarınca Orman Genel Müdürlüğü tarafından da kiralama yapılabilecek.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş teklifin ilk bölümündeki maddelerin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi.