DUYURULAR

Liman Hizmet Tarifeleri

02/07/2020 Perşembe

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 29.06.2020 tarih ve E.35465 sayılı yazısında; Ticari yük ve/veya yolcu taşımacılığı, gemi inşa, tadilat ve bakım-onarımları ve gemi geri dönüşüm faaliyetlerini yapmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan izin alan kıyı tesislerinde verilen hizmet kalemleri ile bu hizmet kalemlerinin taban ve tavan ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin hususların düzenlenmesi amacıyla Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri İle Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" 16.05.2020 tarihli ve 31129 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

Söz konusu Tebliğin "Uygulamalar" başlıklı 7'nci maddesinde, "Kıyı tesisi ilgilileri, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde tesislerinde sunulacak hizmet kalemlerini içerir listeyi bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde oluşturarak İdarenin onayına sunar." hükmünün yer aldığı, bu bağlamda İdarelerine sunulan hizmet kalemleri listelerinin Tebliğ çerçevesinde incelenmiş olduğu, alt hizmet kalemleri arasında ISPS (Güvenlik) hizmet kalemine yer verildiği tespit edildiği, ancak uluslararası faaliyet gösteren liman tesislerince uluslararası sözleşmeden kaynaklanan  zorunluluk ile yürütülen  ISPS Kod uygulamasının, gemilere yönelik verilen liman hizmetleri ile aynı kapsamda tutulmaması ve gemilerden ayrıca "ISPS Güvenlik Harcı/Ücreti" adı altında herhangi bir ücret alınamayacağı 25.11.2008 tarihli ve 39108 sayılı mülga Denizcilik Müsteşarlığı oluru ile taraflara duyurulduğu,

Bu itibarla, kıyı tesislerinde sunulan hizmet kalemleri içerisinde "ISPS Güvenlik Harcı/Ücreti" adı altında herhangi bir ücret alınmasına yönelik bir tarife oluşturulmaması ifade edilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/17753?fileName=768_1802_liman_hizmet_tarifeleri.pdf