DUYURULAR

Gemi Temas İşlemleri

04/04/2020 Cumartesi

 

T.C.Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2020 tarih ve 37916317 sayılı yazısında ; Türk limanlarına gelen, Türk Boğazları'ndan veya Türk limanlarından uğraksız geçiş yapan gemilere yapılacak temas işlemleri ile ilgili yaşanan tereddütler hakkında Genel Müdürlüklerine çeşitli soruların iletildiğinden bahisle COVİD-19 salgını ile mücadele amacıyla salgın süresince gemilere yönelik temas işlemlerinin aşağıda belirtilen şekilde yürütüleceği belirtilmektedir.

Buna göre ; 
1. Gemilere temas işlemlerinin; yalnızca tamir, yakıt ikmali, su/kumanya ikmali ve benzeri zorunlu ihtiyaçlar için yapılacağı,

2. Temas işlemlerinin, gemiye mümkün olan en kısa sürede ve en az kişi ile gerçekleştirileceği,

3. Gemilere temas eden kişiler ve gemideki kişilerin kişisel koruyucu donanım (tıbbi maske, eldiven, gerekirse gözlük ve ilave kişisel koruyucu donanım) kullanacağı, 

4. Gemilere temas işlemlerinin ilgili Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri izin ve gözetiminde yapılacağı, Merkezlerin izin ve gözetimi dışında temas işlemi gerçekleştiren gemilere idari yaptırım uygulanacağı,

5. Serbest pratika alan gemilerin tekrar temas izni almasına gerek bulunmadığı, Türk Boğazları'ndan veya Türk limanlarında uğraksız geçiş yaparken temas işlemi yapmak isteyen gemilerin ise ilgili Sahil Sağlık Denetleme Merkezine iki nüsha dilekçe ile başvuracağı, dilekçede gemi bilgileri, temas nedeni ve alınacak sağlık önlemlerinin belirtileceği, dilekçe ekinde Deniz Sağlık Bildirimi ve Son 10 Liman Listesi'nin yer alacağı, 

6. Başvuruların ilgili Merkezce inceleneceği, temas gerekçesi ve temas sırasında alınacak önlemlerin kontrol edileceği, gerek görülürse gemideki yolcu ve personelin ateş ölçümleri veya ilave bilgilerin isteneceği,

7. Gemi ile temasta sağlık açısından bir sakınca bulunmaması halinde dilekçenin bir nüshası üzerine "Gemiye temas edilmesinde sağlık açısından bir sakınca yoktur." ibaresinin yazılacağı, merkez hekimince/sağlık idare amirince imzalanıp mühürlenerek başvuru sahibine verileceği, dilekçenin ikinci nüshasının ise merkezde arşivleneceği, 

8. Gemi temas işlemlerine yönelik olarak mülki idari amirliklerince alınan ilave önlemlere uyulacağı, evrakın elektronik imzalı suretine uygulanacak sağlık tedbirlerinin etkinliği ilgili tüm paydaşların tam bir işbirliği içinde bulunması ile mümkün olacağı, 

belirtilmektedir.